Programmering för lärande i matematik

Startdatum 2019-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Som en följd av att digital kompetens har blivit allt viktigare i samhället under de senaste åren har programmering och datalogiskt tänkande införts i skolundervisningen som ett innehåll i undervisningen i en rad länder. I Sverige har programmering sedan hösten 2018 integrerats i matematikundervisningen, både inom grundskolan och gymnasieskolan. I gymnasieskolan är intentionen med programmeringsinslagen den att eleverna ska lära sig att använda programmering som en strategi i problemlösningssituationer. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra till forskningen kring den pågående integreringen av programmering i gymnasieskolans matematik, genom att undersöka på vilka sätt programmering kan erbjuda möjligheter för lärande i matematik jämfört med en mer traditionell undervisning. Projektet genomförs i samverkan mellan Göteborgs universitet och Hvitfeldtska gymnasiet och består av tre delstudier: en kartläggning av aktuell praktik och forskning inom området; utveckling och utvärdering av undervisningsmaterial och fortbildningsmaterial; samt studier av hur elevers kunskaper i matematik kan utvecklas genom programmeringsinslag i matematikundervisningen.

​ULF​ (Undervisning, Lärande, Forskning)

Sidansvarig Publicerad: to 08 apr 2021.