Processorienteringens begränsningar i vården - alternativa organiseringsformer baserade på patientens behov

För att möta framtida utmaningar orsakade av samhälleliga förändringar behöver vårdsystemet bli mer anpassningsbart och effektivt. Under de senaste åren har processorientering varit i fokus, men resultaten har varit blandade. Mest framgångsrikt har det varit där vårdinsatserna har ett tydligt sekventiella förlopp såsom ett symptom som leder till en diagnos följt av en sekvens aktiviteter tills patienten blir utskriven. En stor del av vårdens verksamhet har dock annan karaktär genom att det inte finns några tydliga sekventiella steg, och heller inte någon tydlig början eller slut som fallet är vid många kroniska sjukdomar.

I denna studie avser vi fokusera på verksamheter som har dåliga förutsättningar för processorientering, men där de ändå uppvisar goda resultat i form av kvalitet och effektivitet. Vår utgångspunkt är att processernas kedjelogik endast är EN värdelogiker och att det finns två alternativa logiker som fått betydligt mindre uppmärksamhet:1) Shop-logiken - en organiseringsform designad för att lösa patientens komplexa problem omedelbart. 2) Nätverkslogiken - där organisationen ses som en del i ett värdeskapande nätverk av flera aktörer. Ofta kan patienten ses som en aktiv medproducent i detta nätverk. Studiens syfte är att beskriva och förklara hur effektiv och högkvalitativ vård kan organiseras utifrån en shop- respektive nätverkslogik. Vad är det i detalj som gör att dessa logiker upprätthålls och värde skapas för patient? Hur påverkar shoprespektive nätverkslogik personalens arbetssituation, organisering samt resultat och roll för patient/närstående?

Studien genomförs som en multipel fallstudie med verksamheter som är framgångsrika med avseende på kvalitet och effektivitet, men som inte arbetar i enlighet med en kedjelogik. Med tanke på de utmaningar vården står inför och de begränsade framgångar som processlogik har lett till inom vården är evidensbaserad kunskap om organisering med alternativa värdelogiker som grund av hög samhällsrelevans.

Samarbetande organisationer

  • Högskolan i Skövde (Akademisk, Sweden)
  • Högskolan i Skövde (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.