Prestandajämförelse av granulerat aktiv kol under dricksvattenberedningen

Fortsatt tillgång till rent dricksvatten är en förutsättning för att klara den starka tillväxten i storstadsregionerna. Detta kräver en klimatrobust, kemiskt och mikrobiologiskt säker och därmed tekniskt avancerad dricksvattenberedning. Sedan 2015, efter flera utbrott av vattenburna sjukdomar och upptäckt av tidigare okända kemiska föroreningar, ålägger Livsmedelsverket numera vattenverken (VV) att analysera och åtgärda beredningen. Många VV kompletterar därför sina mikrobiologiska barriärer. Jämförelsevis ägnas ytterst ringa uppmärksamhet åt kemiska risker. Många stora VV filtrerar råvattnet genom granulerat aktivt kol (GAC). Förutom att förbättra lukt och smak och producera biostabilt vatten kan GAC verka som en kemisk barriär. Höga humushalter, mycket stora kostnader för GAC-byte och kunskapsbrister om kvantitativa metoder som kan visa kemisk barriärverkan och biologisk filterfunktion omöjliggör detta idag.Målet med vårt projekt är att ta fram den kunskap som behövs för att kunna utveckla praktiska verktyg för att analysera och förbättra GAC filterprestanda och en ökad drifttid. Vi kommer att studera GAC filterprestanda i labskale, pilot och fullskaleförsök med hjälp av state-of the art kemiska och biologiska analyser (LC-MS/MS, qPCR och fluorescensanalys). Ny kunskap kommer att spridas genom publikationer, konferenser och nationella workshops (t.ex. inom DRICKS och SafeDrink) dit berörda avnämare bjuds (Livsmedelsverket, vattenproducenter, forskare, tekniker, m.fl).

Samarbetande organisationer

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 31 mar 2020.