Organiska miljögifter i kolloidal form i vägdagvatten: källor, emission och innovativa behandlingstekniker

En av de största källorna till långlivade organiska föroreningar är trafiken. Dagvatten som rinner över vägytor för ofta med sig höga halter metaller och organiska föroreningar som ansamlats på ytan. En del av dessa föroreningar binder lätt till nanopartiklar, t.ex. kolloider, och förblir därmed långlivade i miljön och svåra att rena bort från vattenfasen. Det finns idag olika tekniker för att minska föroreningar i dagvatten, t.ex. dagvattendammar eller disk- och sorptionsfilter. Även gatusopning och biltvätt kan delvis rena bort långlivade organiska föroreningar. Dock finns det idag inte tillräckligt med forskning om hur effektiva dessa metoder är för att rena bort kolloidala fraktioner av organiska föroreningar. Huvuduppgiften i det här projektet är att genomföra forskning som leder till att specificera, kvantifiera och slutligen rena bort kolloidala föroreningar från vägdagvatten, innan det förorenar yt- och grundvatten. Detta inkluderar en omfattande studie av källor, användning och utsläpp av långlivade organiska föroreningar, hur kolloidala fraktioner av organiska föroreningar bildas i vägmiljö samt undersökning av effektiviteten hos befintliga reningsmetoder. Forskningen förväntas ge information som möjliggör förslag till vilka lösningar som är bäst på att minska eller helt tar bort långlivade organiska föroreningar från vägdagvatten

Samarbetande organisationer

  • University of British Columbia (UBC) (Akademisk, Canada)
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Akademisk, Denmark)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.