Omställning mot hållbar tillväxt av byggnadståndet på områdesnivå

Projektet syftar till att utveckla en ny metodik för analys av hur städers byggnadsbestånd kan ställas om mot ett mer hållbart energisystem. Metodiken kombinerar en tidigare utvecklad byggnadsbeståndsmodell, utnyttjande av geografiska informationssystem (GIS) samt livscykelanalys. Denna metodik bygger bland annat på urbana typologier, samt en kombination av rumsliga och tekniska aspekter. Energirelevansen är hög genom att områdesnivån medger bättre möjligheter att välja strategier som passar olika delar av området med avvägningar mellan energihushållning och energiförsörjning.

Startdatum 2014-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 17 aug 2018.