Nya småporiga zeolitkatalysatorer med högt kiselinnehåll för direkt partiell oxidation av metan till metanol

En katalysator är ett ämne som utan att själv förbrukas ökar hastigheten för en kemisk reaktion. Katalytiska tekniker är väsentliga i många sektorer av samhället och används t.ex. för tillverkning av konstgödsel, raffinering av bränslen, syntes av konstfibrer och för rening av avgaser från förbränningsmotorer. I omställningen till ett hållbart samhälle spelar katalytiska processer en avgörande roll.

I det föreslagna projektet kommer nya katalysatorer att tillverkas och utvärderas för direkt oxidation av metan till metanol, en utmanande reaktion för vilken det idag saknas effektiva katalysatorer. Nya småporiga material av zeolittyp med högt kiselinnehåll kommer att syntetiseras och funktionaliseras med högfördelade järn- och kopparjoner. Dessa metalljoner utgör de aktiva sätena för reaktionen där metan reagerar direkt till metanol. I projektet kombineras materialsyntes, funktionalisering, in situ-spektroskopi med mätningar av aktivitet och selektivitet för metanolbildning.

Reaktionen som kommer att studeras är en drömreaktion inom katalys och resultaten från projektet väntas få stor betydelse för svensk katalysforskning.

Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 07 maj 2021.