Näringsåterföring och produktion av gröna kemikalier med hjälp av marina mikroalger med högt kolhydratinnehåll

För att i ett biobaserat samhälle kunna ersätta de fossila resurserna behövs koldioxidneutral råvara för produktion av kemikalier för biobränsle, bulk och högvärdiga produkter. Detta projekt syftar till att använda marina Chlorella-alger för att få stärkelserik biomassa som substrat för biobaserad produktion av kemikalier. Biomassa erhålls genom odling av mikroalger med näring från avfallsmaterial, t.ex. avloppsvatten för makronäringsämnen samt rökgas som koldioxidkälla, vilket möjliggör en näringsåtervinnning. Arbetet består av fyra delar: identifiering av lämpliga stammar av mikroalger och av lämpligt avfallsmaterial, studier av odlingsparametrars inverkan på algtillväxt och cellinnehåll, samt utvärdering av den hydrolyserade algbiomassans fermenterbarhet. Effekter av processförhållanden (temperatur, pH, belysning) samt närings- och CO2-tillsats från avfallsmaterial på cellrespons och sammansättning ska utvärderas. Utvärderingarna ska utföras vid väldefinierade förhållanden i bioreaktorer genom att noggrant följa algernas respons genom mätningar av tillväxt, gasutbyte, cellinnehåll och intercellulära intermediärer (metabolomics). Utveckling av optimerad stärkelserik algbiomassa som bas för bioteknisk produktion kan bidra till att fylla behovet av hållbar bioproduktion genom återanvändning och återvinning av material, rening av avfall, minskat utnyttjande av jordens färskvattentillgångar och samtidig produktion av en användbar råvara.

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.