Motorcyklistmodell för prediktering av skaderisk

Syfte och mål: Syftet med projektet är att ta ett steg mot att utveckla SAFER HBM modellen till ett generellt verktyg för prediktering av oskyddade trafkikanters kinematik och skaderisk. Dessutom, behovet av ett vektyg för att transformera modellen från åkande i bil till en oskyddad trafikant kommer att adresseras.
Målet är att utveckla en SAFER HBM modell validerad för biofidelisk prediktering av motorcyklists kinematik och skaderisk inklusive ett verktyg för biofidelisk transformering av SAFER HBM modellen från åkande i bil till en motorcyklist. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att leverera en uppdaterad SAFER HBM-modell validerad för prediktering av kinematik och bröstskaderisk. Dessutom kommer projektet att leverera ett verktyg som möjliggör kvalitetssäkrad transformering till en motorcyklist. Bägge verktygen kommer att användas av de industriella parterna för att utveckla system som skyddar motorcyklister i kollisioner. dessa system kommer att minska antalet skadade motorcyclister i kollisioner. Ett flertal vetenskapliga publikationer, två examensarbetesrapporter och en Licentiat avhandling kommer också att levereras. Upplägg och genomförande: Projektet är ett samarbete mellan Autoliv Research, Chalmers tekniska högskola, BETA CAE and MIPS. En doktorand från Chalmers kommer att vara kopplad till projektet. Doktoranden kommer att handledas av seniora forskare från akademi och industri. Projektet har en rådgivningsgrupp bestående av projektets parter, Trafikverket och Folksam. Expertgruppen kommer att mötas regelbundet och ge återkoppling och rekommendationer för framtida arbete.

Samarbetande organisationer

  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • MIPS AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-06-01
Slutdatum 2024-05-31

Sidansvarig Publicerad: lö 16 okt 2021.