Mellanchefens roll i organisatorisk förnyelse

Syfte och mål: Projektets syfte är att identifiera förutsättningar under vilka mellanchefers kompetens kan tas tillvara under etablerandet av en agil utvecklingsorganisation. Allt fler företag flyttar ner taktiska och operativa beslutsmandat till självorganiserande agila arbetsgrupper. I detta skifte saknar mellanchefer en självklar plats. Men även i en agil organisation behövs en förståelse för hur tid, teknik, kvalitet och människa hänger ihop. Det är en komplex väv som få andra roller lagt hela sin tid på att sätta sig in i. Frågan är på vilket sätt förståelsen kan tas tillvara? Förväntade effekter och resultat: Kunskapsgapet som detta projekt syftar till att brygga är hur organisatoriska förutsättningar kan utformas för att mellanchefers erfarenheter ska kunna nyttjas i etablerandet av agil utveckling i stor skala. Målet med projektet är att formulera rekommendationer till företag som upplever att befintliga formella roller kan utgöra ett hinder för organisatorisk förnyelse. Det kan handla om hur roller utformas, hur ledarskapsutbildningar genomförs, hur rekrytering av ledare går till, men även hur organisationen kan uppmuntra och förlita sig mer på informella roller. Upplägg och genomförande: Projektet adresserar detta syfte genom att dels dra lärdom av historiskt jämförbara skiften i svensk industri, samt genom att göra djupgående kvalitativa undersökningar baserade på intervjuer och observationer inom DeLaval och Volvo Cars respektive produktutvecklingsorganisationer.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2019-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-02-28

Sidansvarig Publicerad: ti 24 mar 2020.