LCC som beslutsstöd vid hållbar och energieffektiv renovering av byggnader – management och beslutsprocesser

Startdatum 2009-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-09-30

Utvecklingen av LCC (livscykelkostnadsberäkningar) som ett beslutsverktyg som beaktar hållbar utveckling inom bygg- och fastighetsindustrin har pågått i mer än ett decennium varför det idag finns en bred flora av LCC verktyg på marknaden. Trots detta har verktyget inte fått det breda genomslag som många förväntat sig. Det är idag långt ifrån alla byggprojekt, nyproduktion likväl som renovering, där man använder LCC-analyser som del i beslutsunderlaget. Detta pekar på att det finns behov av att skapa en djupare förståelse för vilka organisatoriska och sociala mekanismer som påverkar beslutsprocessen i samband med större investeringar. Syftet med studien är att undersöka hur LCC beaktas av beslutsfattare i fastighetsföretag. Under antagandet att branschen för att nå en hållbar utveckling idag behöver mindre fokus på verktygsproduktion och mer förståelse för vilken roll verktygen spelar i beslutsprocesserna ämnar detta projektet att gå bortom den idag väl utbredda verktygsproduktionsfåran. Istället undersöks sociala (beteenden) och organisatoriska aspekter relaterat till beslutsprocesser vid renovering av fastigheter. Fokus är på organiseringsprocesser och hur LCC beaktas och integreras i investeringsbeslut, strategier och i managementrutiner. I studien blandas enkätstudiemetodik med fallstudiemetodik i nära samverkan med företag.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för construction management.

Projektdeltagare

Projektledare
Pernilla Gluch

Projektdeltagare
Pernilla Gluch
Göran Lindahl
Ann-Charlotte Stenberg
Kjerstin Ludvig

Kontaktperson
Pernilla Gluch

Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​Formas - BIC9/CMB

Sidansvarig Publicerad: må 06 okt 2014.