Kvantifiering av trafikleders barriäreffekter

Transportinfrastruktur som motorvägar och järnvägar skapa effektiva förbindelser inom städer, regioner och länder. Samtidigt kan denna infrastruktur också skapa barriärer i lokala mobilitetsnätverk. Dessa barriärer kan ha en rad negativa effekter på bl.a. sociala kontakter inom och mellan stadsdelar, på tillgänglighet av service och arbetsplatser, på hälsan samt på möjligheter for stadsutveckling.

Investeringsbeslut angående infrastrukturprojekt baseras vanligtvis på omfattande utredningar av deras effekter. För många av dessa effekter, som buller och luftföroreningar, finns kvantitativa och objektiva mätmetoder. Dock utredning av barriäreffekter baseras ofta på kvalitativa och subjektiva bedömningar i form av ett antal välvalda ord. Detta begränsar möjligheter att inkludera barriäreffekter i konsekvensbedömningar vilket kan leda till att viktiga negativa konsekvenser av investeringar i transportinfrastrukturprojekt underskattas eller utelämnas helt.

Detta forskningsprojekt syftar till att utveckla en GIS-baserad metod for kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur. Avsikten är att metoden ska kunna användas i planering och konsekvensbedömning av infrastrukturprojekt.

Startdatum 2016-01-06
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-05-25

Sidansvarig Publicerad: on 01 maj 2019.