Kurvskrik - inverkan från anläggningens fysiska utformning och underhållsstatus

Det är regeringens avsikt att låta spårtrafiken spela en nyckelroll i omställningen till en hållbar transportförsörjning år medborgarna och näringslivet. Spåburen trafik blir ett svar till den prognostiserade starka tillväxten i tranportarbete samtidigt som den erbjuder en yteffektiv lösning till framtidens förtätade storstadsregioner. Det övergripande syftet med det aktuella projektet är att stödja denna utveckling genom att öka medborgarnas acceptans gentemot den. Fokus för arbetet är den mest störande bullerkällan förknippad med spårburen trafik, nämligen kurvskrik. Arbetet kommer ge en nulägesbeskrivning kurvskriksproblematiken på Trafikverkets järnvägsanläggning. Vidare kombineras redan tillgängliga bullermätdata insamlade under lång tid på Stockholms tunnelbana med numeriska simuleringsverktyg för att undersöka betydelsen av banöverbyggnadens utformning och underhållsstatus på förekomsten av kurvskrik. Arbetet kommer bidra med ny kunkspa till följande grundläggande fråga av generllt intresse för infrastrukturförvaltare i värdeln; hur ska ett spår konstrukeras och underhållas för att minska förekomsten av kurvskrik? 

Samarbetande organisationer

  • Tyréns AB (Privat, Sweden)
  • Trafikförvaltningen Region Stockholm (Offentlig, Sweden)
  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2021-10-01
Slutdatum 2023-12-01

Sidansvarig Publicerad: lö 07 maj 2022.