Kompetenscentrum katalys, KCK

Kompetenscentrum katalys, KCK, Etapp 2018-2021 är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola och medlemsföretagen AB Volvo, ECAPS AB, Johnson Matthey AB, Preem AB, Scania CV AB, Umicore AG & Co. KG och Volvo Car Corporation. Från Chalmers deltar avdelningarna Kemisk fysik, Kemiteknik, Eva Olsson Group och Tillämpad kemi.

Visionen för KCK är att med ny och vidareutvecklad katalytisk teknik bidra till ett uthålligt energi- och transportsystem. Programmets mål är att vidareutveckla KCK inom områdena katalys för energiomvandling och katalys för emissionsrening för att på detta sätt aktivt bidra till att uppställda miljö- och klimatmål nås. KCK är ett internationellt erkänt excellenscenter och en attraktiv partner som initierar och utför projekt tillsammans med industrin och andra akademiska grupperingar.

KCK ska ha en hög produktion av vetenskapliga artiklar. Vidare ska KCK, inom sitt verksamhets-område, bedriva forskning inom hela spektret från grundläggande forskning till uppdrag för näringslivet och annan offentlig verksamhet. En av centrets viktigaste uppgifter är att utbilda forskare som är attraktiva att anställa för näringslivet. KCK ska även på andra sätt bidra till kunskapsöverföring mellan universitet och näringsliv för att bidra till hållbar tillväxt och energisystemets omställning.

Forskningen i KCK är organiserad i tre huvudprogram med starka synergier där de gemensamma nämnarna är energi, miljö och katalys. Det första programmet är inriktat mot katalytisk teknik för energiomvandling, där förnybara bränslen är ett prioriterat område. I det andra programmet utvecklas metoder för att reducera kväveoxider i syreöverskott vilket är väsentligt för att kunna utnyttja bränsleeffektiv mager förbränning utan ökad miljöbelastning. I det tredje programmet studeras oxidation vid låga temperaturer av bl.a. kolväten och partiklar.

Förutom projekt finansierade av Energimyndigheten driver KCK en rad projekt med finansiering från Vetenskapsrådet, KAW, EU och andra nationella och inter-nationella forskningsfinansiärer eller från näringslivet. Den breda finansieringen vidgar och fördjupar centrets verksamhet.

 

Samarbetande organisationer

 • Umicore (Privat, Belgium)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • ECAPS AB (Non profit, Sweden)
 • Johnson Matthey AB (Privat, Sweden)
 • Preem AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-12-31

Finansieras av

 • Umicore (Privat, Belgium)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • ECAPS AB (Privat, Sweden)
 • Preem AB (Privat, Sweden)
 • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)
 • Johnson Matthey AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Chalmers (Lärosäte, Sweden)
 • Chalmers (Utgivare, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: on 14 apr 2021.