Kompetenscentrum katalys KCK

Kompetenscentrum katalys, KCK, Etapp 2014-2017 är ett fyraårigt forskningsprogram finansierat av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola och medlemsföretagen AB Volvo, ECAPS AB, Haldor Topsøe A/S, Scania CV AB, Volvo Car Corporation AB och Wärtsilä Finland Oy. Från Chalmers deltar avdelningarna Kemisk fysik, Kemiteknik, Eva Olsson group och Tillämpad kemi.

Visionen är att med ny- och vidareutvecklad katalytisk teknik bidra till uthålliga transport-, energi- och miljösystem. Programmets mål är att KCK även fortsättningsvis är ett interdisciplinärt internationellt välkänt forskningscentrum inom områdena katalys för emissionsrening och energirelaterad katalys. KCK skall ha en hög produktion av vetenskapliga artiklar och vara en effektiv och attraktiv partner som initierar och utför projekt tillsammans med industrin och andra akademiska grupperingar. Vidare skall KCK, inom sitt definierade verksamhetsområde, bedriva forskning inom hela spektret från grundläggande forskning till uppdrag för näringslivet och annan offentlig verksamhet. En viktig uppgift för centret är att utbilda forskare som är attraktiva att anställa för näringslivet såväl som akademin. KCK skall även på andra sätt bidra till kunskapsöverföring mellan universitet och näringsliv.

Forskningen i KCK är organiserad i tre närliggande huvudprogram med starka synergier där de gemensamma nämnarna är energi, miljö och katalys. I det första programmet utvecklas metoder för att reducera kväveoxider i syreöverskott vilket är väsentligt för att kunna utnyttja bränsleeffektiv mager förbränning utan ökad miljöbelastning. I det andra programmet studeras oxidation av bl.a. kolväten och partiklar. Det tredje programmet är inriktat mot katalytisk teknik för energiomvandling, där förnybara bränslen är ett prioriterat område.

Förutom projekt finansierade av Energimyndigheten driver KCK en rad projekt med finansiering från EU, Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer eller från näringslivet. Den breda finansieringen breddar och fördjupar centrets verksamhet.

 

Samarbetande organisationer

 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • ECAPS AB (Privat, Sweden)
 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Haldor Topsoe (Privat, Denmark)
 • Wärtsilä Finland (Privat, Finland)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Finansieras av

 • Scania CV AB (Privat, Sweden)
 • Volvo Cars (Privat, Sweden)
 • ECAPS AB (Privat, Sweden)
 • Energimyndigheten (Offentlig, Sweden)
 • Volvo Group (Privat, Sweden)
 • Wärtsilä Finland (Privat, Finland)
 • Haldor Topsoe (Privat, Denmark)
 • Chalmers (Lärosäte, Sweden)
 • Chalmers (Utgivare, Sweden)

Sidansvarig Publicerad: fr 13 sep 2019.