Koherenta optisk kommunikationssystem

Projektet avser att, experimentellt och teoretiskt, utveckla och utvärdera höghastighets optiska fiberkommunikationslänkar (över 100 Gbit/s). Detta kräver tvärdisciplinär forskning inom fotonik, kommunikationsteori och signalbehandling, och  innefattar även kommunikationssystemgruppen vid institutionen för signaler och system.
Koherent optisk kommunikation har under senare år inneburit ett paradigmskifte för hur optiska länkar byggs, genom att mer vikt läggs vid digital signalbehandling och avancerade kommunikationsalgoritmer.
Projektet omfattar utveckling av nya modulationsformat, signalbehandlingsalgoritmer och subsystem (t ex optiska förstärkare) för att öka prestandan i fiberlänkar. Det ständigt ökande internettrafiken är den främsta drivkraften i denna utveckling.
Exempel på forskning inom detta område är våra arbeten om effektkänsliga modulationsformat, mottagaralgoritmer för dessa, samt vårt arbete med faskänsliga förstärkare.
Projektet omfattar även ickelinjär modellering av fiberkanalen, och har lett till nya signalmodeller och kapacitetsestimat för den optiska fiberkanalen.
Projektledare och kontaktperson

SSF: 25 MSEK

VR: 12 MSEK

Sidansvarig Publicerad: ti 03 jan 2017.