Kloridinträngning i betong i havsmiljö - Utvärdering efter 20 års exponering i Träslövsläge

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2012-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Finansieras av

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)

​Sedan våren 1992 exponeras ett stort antal betongplattor av ca 40 olika betongsammansättningar, vid en fältprovplats i Träslövsläges hamn i Varberg på svenska västkusten. Genom ett antal forskningsprojekt har grundliga karteringar av fukt- och kloridprofiler gjorts på betongprovkropparna efter 1, 2, 5 respektive 10 års exponering. Det övergripande målet med projektet är att undersöka kloridinträngning och armeringskorrosion i betongprovkropparna efter 20 års exponering. Det är första gången i historien som vi har tillgång till så väldokumenterade långtidsprovningar under naturlig exponering. Mätning efter 20 års exponering ger unika data som bidrar till mer tillförlitliga livslängdsdimensioneringar. Kunskapen kan användas dels vid materialval och dimensionering av nya betongkonstruktioner men också vid bedömning av återstående livslängd och som underlag vid planering av underhålls- och reparationsåtgärder på befintliga konstruktioner. Resultaten kommer också att leda till ökad kunskap om hur snabbt klorider tränger in i betong med olika bindemedel och ökad kunskap om kloridtröskelvärden för dessa bindemedel. Denna kunskap är viktig för att göra rätt materialval ur ett hållbarhetsperspektiv.

Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsmaterial.

Nyckelord: Cement, betong, beständighet, fukt, klorid, korrosion

Sidansvarig Publicerad: fr 07 sep 2018.