Kartläggning av mellanchefers arbetssituation och ledarskapspotential i syfte att förbättra social hållbarhet i byggsektorn: En fråga om att tänka framåt

Det övergripande målet med detta tvärvetenskapliga projekt är att studera och belysa arbetssituationen för mellanchefer i byggindustrin, för att därigenom skapa förutsättningar för ett bättre ledarskap. Med olika teoretiska och metodologiska angreppssätt kommer ska projektet undersöka mellanchefers arbetssituationer i byggsektorn samt deras individuella strategier för att upprätthålla en balans mellan arbets-, familje-, och privatliv under gällande företagsmässiga riktlinjer, rutiner och incitament. Projektets andra del är planerad som en interventions- och samarbetsstudie med tre deltagande organisationer för att öka medvetandegraden kring dessa frågor samt att ta fram konkreta förslag som kan förbättra mellanchefernas arbetssituation. En fördjupningsstudie inom social hållbarhet, som fokuserar på arbets- (och livs) situationen för mellanchefer i byggindustrin, ligger i tiden. Resultaten kan bidra till nya lösningar på arbetsplatserna och förbättra den sociala kompetensen bland chefer på mellannivå. Studien skulle kunna leda till en proaktiv granskning, och en planering och organisering av chefers arbetssituationer. Detta skulle förbättra de anställdas välbefinnande, motivation, och tillfredsställelse; hjälpa till att bibehålla expertis, samt attrahera både män och kvinnor till mellanchefspositioner. Detta skulle i sin tur minska stress, utbrändhet och sjukfrånvaro på arbetsplatserna, och öka produktiviteten.

Startdatum 2013-11-12
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.