Karakterisering av metabolism och robusthet Lactococcuccus lactis under olika fermenteringsbetingelser för produktion av startkulturer med förbättrad robusthet

Startkulturer av Lactococcus lactis används vid produktion av fermenterade livsmedel. Hållbarheten och kvalitén hos startkulturen beror på cellernas robusthet. Robusthet, dvs förmågan att tåla olika typer av stress och påfrestningar, beror starkt på cellernas sammansättning och deras förmåga att syntetisera specifika metaboliter och/eller proteiner. Respiro-fermentativ produktion av L. lactis ger högre utbyte av celler, men cellernas robusthet påverkas negativt. Projektet syftar till att definiera hur robustheten hos starterkulturer korrelerar till cellernas metabola status, vilken påverkas av de specifika odlingsbetingelserna vid produktionen. Satsvisa odlingar under fermentativa och respiro-fermentativa förhållanden kommer att undersökas i termer av proteinexpression och metabolitprofiler: potentiella markörer för robusthet kommer att identifieras. För att bestämma kritiska faktorer i odlingsprocessen som påverkar cellernas robusthet kommer kemostatodlingar att genomföras under fermentativa, respiro-fermentativa och fullt respirativa förhållanden. Odlingar kommer att studeras med flera aktuella genomvida analysmetoder, s.k. omics-analyser. Detta angreppssätt kommer att möjliggöra en precis karakterisering av metabolismen i L. lactis, och kommer att bidra till att designa den bästa processen för att producera starkulturer med hög robusthet. Studien kommer att identifiera vilka förbättringar som kan göras för att optimera fermenteringssteget produktion av startkulturer.

Samarbetande organisationer

  • Chr. Hansen (Privat, Denmark)
Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.