Integrerad Elektrisk Fjärrlastbil och Laddsystemsutveckling - En genomförbarhetsstudie (E-Charge)

Projektet syftar till att angripa och beskriva de breda, komplexa systemfragor och banbrytande utvecklingsinsatser som kravs for att pa sikt och till rimlig kostnad kunna etablera teknologier och affärslösningar for transportsystem med hogeffektsladdning av lastbilar och darigenom mojliggora elektriska langvaga transporter, med minskad energiforbrukning och emissioner. Målet är att beskriva vad som bör studeras vidare resp initialt demonstreras i ett följande huvudprojekt med fokus på stationär högeffektsladdning för elektriska langvaga transporter. Förväntade effekter och resultat: Projektet förväntas resultera i att utmaningar avseende analys och modellering på system-, komponent, och teknologinivå identifierats för ett följande huvudprojekt samt att möjliga ytterligare intressenter identifierats. Projektet förväntas ha startat en aktivitet i linje med EU White Paper 2011 och som pågår långt efter 2030. I ett längre perspektiv förväntas projektet bidra till att svensk fordonsindustri tar en världsledande position inom miljövänliga fordon med en kraftigt förbättrad energieffektivitet räknat i minskad kWh/tonkm per 2030. Upplägg och genomförande: Studien kommer att genomföras i två vertikala, konkurrerande arbetspaket samt fyra horisontella, gemensamma arbetspaket. Mekanismer som säkerställer filtrering av affärskritisk information men samtidigt tillgängliggör F&U-resultat etableras för informationsutbyte inom respektive mellan dessa arbetspaket. Informationsutbytet och tillämpningen av en iterativ process mellan ingående parter i projektet bidrar till en övergripande systemoptimering baserad på en effektiv systemarkitektur med harmoniserade gränssnitt mellan systemets komponenter.

Samarbetande organisationer

  • Linköpings universitet (Akademisk, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
  • Lindholmen science park AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
  • Scania CV AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2020-11-16
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-05-31

Sidansvarig Publicerad: må 24 maj 2021.