Institutionella utmaningar och strategier för hållbara utvecklingsprojekt

Forskningsprojektet Institutionella utmaningar och strategier för hållbara utvecklingsprojekt undersöker förutsättningar för, och konsekvenser av, strategier för lokalt deltagande i biståndsfinansierade utvecklingsprojekt som genomförs i samhällskontexter med utbredd fattigdom, korruption och låga nivåer av tillit mellan medborgare. Att genomföra framgångsrika utvecklingsprojekt i lokalsamhällen sompräglas av dessa institutionella utmaningar kräver särskilda strategier, och demokratiskt deltagande på lokal nivå betraktas av många somen nödvändighet för att bistånd ska vara effektivt och legitimt. Lokalt deltagande ses sombåde ett mål i sig självt för dess demokratiska värden, samt somett medel för att få bättre resultat i utvecklingsprojekt. Deltagande förväntas öka medborgarnas förmåga till samarbete kring gemensamma frågor och resurser, samt öka deras förmåga att hålla politiker och tjänstemän juridiskt och politiskt ansvariga. Dock saknas gedigna empiriska belägg för att lokalt deltagande i utvecklingsprojekt verkligen har de förväntade positiva effekterna. Det saknas också tydliga förklaringar kring hur det ska gå till när lokalt deltagande omsätts i förbättrade resultat för utvecklingsprojekt, fattigdomsminskning samt minskad korruption. Tvärtommot förväntningarna så visar genomgångar av tidigare forskning att lokalt deltagande kan leda till att lokala eliter tar kontroll över biståndsprojekten och de resurser somkommer med dem, för egen vinning. För att lokalt deltagande ska gynna även fattiga och marginaliserade grupper i lokalsamhället så behövs institutionella ramverk som säkerställer att så sker.

Projektet hanterar den övergripande frågan kring hur institutionella utmaningar kan hanteras i utvecklingsprojekt på lokal nivå i kontexter med utbredd fattigdom, korruption och låg tillit. Syftet är att bättre förstå de institutionella utmaningarna i lokala utvecklingsprojekt, samt att identifiera vilka strategier – inklusive lokalt deltagande – somframgångsrikt kan bygga välfungerande organisationer med hög institutionell kvalitet i dessa sammanhang, s.k. ”institutionsbyggande”.

Forskningen äger rumi Tanzania i östra Afrika och studerar projekt för småskalig elektrifiering på landsbygden med hjälp av lokala förnybara energikällor. Den använder sig av jämförande fallstudier för att undersöka teoretiska antaganden kring hur strategier för lokalt deltagande hänger samman med institutionsbyggande och frågor kring tillit, trovärdighet och opartisk tillämpning av regelverk. Metoderna för datainsamling inkluderar intervjuer med aktörer inblandade i utvecklingsprojekt, deltagande observation, gruppdiskussioner, analys av satellitbilder för att förstå förändring i lokala ekosystem över tid, och analys av teknisk och projektdokumentation.

Att få välfungerande lokal elförsörjning är mycket viktigt för de många människor somfortfarande lever utan tillgång till pålitliga eltjänster till överkomligt pris. I Tanzania är endast 5% av landsbygdsbefolkningen uppkopplad till det statliga fasta nätet. Småskaliga och förnybart baserade elsystembehövs för att nå hela befolkningen inomen rimlig framtid. Tyvärr misslyckas många projekt för småskalig elektrifiering med att uppnå goda resultat. Många elsystem slutar fungera i förtid och lokala elbolag har ofta svårt att få ekonomisk hållbarhet i sin verksamhet. Det finns gott om forskning som undersöker de tekniska och finansiella utmaningarna för lokala elbolag, men väldigt lite forskning sominkluderar institutionella, sociala och politiska faktorer i sin analys. Tidigare forskning har dock identifierat korruption, svaga organisationer och regelverk somallvarliga problemi projekt för landsbygdselektrifiering.

Detta projekt fyller igen en viktig kunskapslucka vad avser möjligheten att skapa välfungerande organisationer i utvecklingsprojekt somframgångsrikt levererar välfärdstjänster över tid. Denna kunskap har stor generell relevans för biståndsprojekt och fattigdomsbekämpning, och mycket konkret nytta för de aktörer somarbetar inombland annat FN:s arbete med hållbar utveckling för att uppnå universell tillgång till välfungerande elförsörjning, med målet att minska fattigdomen och få social och ekonomisk utveckling.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 07 dec 2019.