Inertia-support

Startdatum 2014-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-04-01

Stödstrategier medelst vindkraftverk för elsystem med lågt tröghetsmoment och med hög andel av vindkraft

Vindkraftverk med variabel rotationshastighet levererar till skillnad mot traditionella synkrongeneratorer inget
tröghetsmoment till elnätet vid störningar. Därför finns det i elnät med hög andel vindkraft även en risk för brist på
tröghet i systemet, detta kan i sin tur leda till stora frekvensvariationer vid störningar i elnätet.

Målet med projektet är att undersöka nyttan med den kinetiska energin som finns tillgänglig hos ett vindkraftverk.
Därefter kommer risken att nå en för låg tröghet i elnätet att utvärderas med hjälp av ett probabilistiskt synsätt till
elnät med hög andel vindkraft. Två stödstrategier för att leverera extra tröghetsmassa och minska risken för låg
tröghetsmassa i elnätet kommer att undersökas.

Slutligen kommer det ekonomiska värdet hos de tidigare beskrivna stödstrategierna för elnätet utvärderas genom en kostnad-nytta-analys.

Projektledare/kontakt
Nyckelord
​Tröghetsmassa, vindkraft, integrering av förnybara energikällor, kinetisk energi hos vindkraftverk, elnät.
​Energimyndigheten, Elforsk, Chalmers

Sidansvarig Publicerad: ti 14 okt 2014.