Identifiering av katalytiskt aktiva säten med röntgenabsorptionsspektroskopi

Katalysatorer används idag inom en lång rad viktiga områden som t.ex. för raffinerimng av bränslen, tillverkning av kemikalier, syntes av konstfibrer och för rening av avgaser från förbränningsmotorer. Katalysatorer har även en central roll för omställningen till ett hållbart samhälle. Katalysatorer påskyndar reaktioner och möjliggör att reaktioner kan ske vid betydligt lägre temperaturer än motsvarande ireaktioner utan katalysator. Man känner till ett stort antal katalysatorer men man vet oftast inte i detalj hur de verkar. En särsikilt viktig pusselbit i detta sammahang är hur det s.k. aktiva sätet på katalysatorns yta är beskaffat. I projektet kommer röngenabsorptionsspektrokopi, vilket är en metod som är lämplig för att studera katalysatorer under verkliga förhållanden med, att användas. Tillsammans kommer en experimentellt och en teoretiskt inriktad doktorand att utveckla en metod för att studera aktiva säten under katalytiska reaktioner. Projektet väntas få stor betydelse för katalysforskningen i Sverige.

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.