INTERACT - interaktionen med biocider och metaller i utvecklingen av antibiotikaresistens

Multiresistenta bakterier orsakar tiotusentals dödsfall per år bara i Europa och hotar stora delar av den moderna sjukvården. Enligt WHO utgör den skenande antibiotikaresistens ett av de största hoten mot folkhälsan globalt. Det är dock inte bara antibiotika som kan driva på utvecklingen, utan också en samverkan med biocider och metaller genom co-selektion och korsresistens. Kemikalier i miljön kan på så sätt göra bakterier svåra att behandla med antibiotika i ett senare skede. För att möjliggöra åtgärder kommer INTERACT att identifiera kemikalier och miljöer där risker för kombinationseffekter är särskilt höga. INTERACT kommer att utvärdera: 1) vilka biocider och koncentrationer som selekterar för resistens; 2) i vilka miljöer det finns högrisk-blandningar av dessa ämnen; 3) den genetiska basen för co- och korsresistens; 4) om mobila resistensfaktorer har potential att sprida sig från miljön till humanpatogener. Fältstudier och laboratorieexperiment kommer att utföras. DNAsekvensering av bakteriesamhällen, konkurrens- och tolerans-försök kombineras för att bestämma selektionstryck och resistensmekanismer för olika biocider, blandningar och miljöer. Experiment med fluorescerande mottagarbakterier används för att undersöka spridningspotential. State-of-the-art kemisk analys möjliggör karakterisering av blandningsexponeringar. INTERACT kommer att lämna värdefull information till myndigheter och verksamheter inom miljö-, hälso-, vatten- och sjöfartssektorerna.

Samarbetande organisationer

  • Umeå universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • Uppsala universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 23 nov 2019.