Högeffektiva värmeisoleringar

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-12-31

Det är speciellt utmanande att energieffektivisera gamla hus eftersom möjliga alternativa byggnadstekniska lösningar är begränsade. Det enklaste och mest attraktiva sättet är normalt att applicera en tjock värmeisolering av konventionell sort i samband med ombyggand av en fasad. Dessvärre är detta inte alltid möjligt av utrymmes- eller arkitektoniska skäl då husets särart kan gå förlorad.

Det finns ett motsatsförhållande mellan förbättringsåtgärder som vill bevara fasadens befintliga utseende och förändringarna i de hygrotermiska förhållandena. En invändigt placerad väggisolering förändrar dess fuktbalans, vilket kan leda till skador. Det saknas tillförlitliga riktlinjer för hur en fasadrenovering ska ske med ett hållbart resultat. Målsättningen med projektet är att utforska användandet av ny högeffektiv värmeisolering i gamla hus för att förbättra energieffektiviteten och den termiska komforten samtidigt som dess arkitektoniska uttryck bevaras. Byggnadstekniska lösningar tillämpas och analyseras för exemplet Landshövdingehus.
Avsikten med projektet är att utforska byggnadstekniska möjligheter med aerogelbaserade ombyggnader av fasader i gamla hus och att hitta robusta och säkra tillämpningar. Fasadlösningar utnyttjande vakuumpaneler (VIP) utsatta för normala klimatbelastningar kommer att analyseras. Inverkan av köldbryggor, kondensationsrisk, sprickbildning och lufttäthet belyses. Labb- och fältmätningar samt datorsimuleringar kommer att användas i doktorandprojektet.
 
Syftet med projektet är att undersöka användningen av nya högeffektiva värmeisoleringsmaterial av typen aerogelbaserad vakuumisolering vid renovering av äldre byggnader. Det övergripande målet är att förbättra energieffektivitet och termisk komfort samtidigt som de yttre fasadernas estetiska kvaliteter bevaras. Isoleringen kommer att tillämpas på hus av typen "Landshövdingehus", som byggdes mellan åren 1890 och 1935. Både lab- och fältstudier kommer att genomföras, liksom teoretiska värme- och fuktanalyser.
Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsfysik.
Projektdeltagare

Projektledare
​Carl-Eric Hagentoft

Projektdeltagare
Carl-Eric Hagentoft
Angela Sasic Kalagasidis 
Pär Johansson 

Kontaktperson
Carl-Eric Hagentoft

Sidansvarig Publicerad: to 08 maj 2014.