SUB Hållbar resursanvändning av undermarksrymden

Undermarksrymden – eller volymen under markytan – är en resurs som kan användas för många olika syften, t.ex. uttag av grundvatten, lagring av värme och kyla, undermarkskonstruktioner, och grundläggning av byggnader. Plan och bygglagen som reglerar planeringsprocesserna ger idag sparsamt med anvisningar gällande planering och nyttjande av undermarksrymden. Det övergripande syftet med projektet är att identifiera möjligheter för att öka undermarksinformation i tidiga planeringsskeden för att: 1) förbättra möjligheterna att identifiera hållbara och kostnadseffektiva lösningar med avseende på undermarksfrågor, 2) att reda ut rättigheter vid utveckling av undermarksnyttjande och 3D-egenskaper, samt 3) ta fram rekommendationer för att kunna planera för hållbar användning av undermarksrymden. Specifika mål i projektet är att: (i) identifiera nya möjligheter att integrera undermarksfrågorna i planeringsprocessen, och (ii) att föreslå ett ramverk för kommuner för hållbar planering och användning av undermarksrymden med syftet att stödja utveckling av översiktsplaner och detaljplaner.

 

Nyckelord: Undermarksplanering, undermarksrymden, undermarksförhållanden, hållbarhet, beslutsstöd

Projektet genomförs vid avdelningen för teknisk geologi och geoteknik, forskargruppen Miljögeologi – mark- och vattenresurser, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Samarbetande organisationer

  • Tyréns, Göteborg (Privat, Sweden)
  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning (Offentlig, Sweden)
  • Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) (Offentlig, Sweden)
  • Boverket (Offentlig, Sweden)
  • Statens Geotekniska Institut (SGI) (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2016-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-08-31

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)
  • BeFo - stiftelsen bergteknisk forskning (Offentlig, Sweden)
​Faktablad
SUB fact sheet 2017-08-10 

Relaterade projekt
Balance 4P: http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/Balance-4P.aspx

Samverkan
Samverkan sker med SGUs projekt Hållbar undermarksplanering: https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/hallbar-undermarksplanering/​
.
Projektet genomförs i samverkan med Trafikverket och Boverket.
Film: Bättre planering av marken under ytan ger smartare städer (länk till youtube, nytt fönster)​​

WSP har hjälpt att göra en intressentanalys: https://www.sgu.se/globalassets/om-sgu/nyheter/2017/intressentanalys.pdf

Internationella organisationer/kommittéer som arbetar med användning av undermarken:


Axplock av andra svenska pågående/kommande projekt:

Digitalt först (Lantmäteriet): http://www.lantmateriet.se/digitaltforst

GeoBIM (Tyréns): http://www.geobim.se/ 

Tillståndsprocessen (Bergab, finansierat av SBUF): http://www.bergab.se/kan-planerings-och-tillstandsprocessen-goras-med-effektiv

Sidansvarig Publicerad: on 26 jan 2022.