Vattenledning i Botswana

Artificial groundwater Recharge in Botswana - A Feasibility Study and Capacity Building

På grund av avdunstning förlorar Botswana omkring 70 % av det färskvatten som samlas i ytvattendammar. Det huvudsakliga målet med projektet är att undersöka hur konstgjord grundvattenbildning, där uppsamlat ytvatten infiltreras till grundvattenmagasin för att minska avdunstningen, kan bidra till en säkrare vattenförsörjning i stadsområden i Botswana.

En säkerhetsmodell för vattenförsörjning utvecklas för området kring North-South Carrier-systemet för vattenförsörjning i östra Botswana. Modellen innefattar en dynamisk vattenbalansmodell, där statistiskt genererade tidsserier för tillgängligheten på källvatten för konstgjord grundvattenbildning (inflöde minus förluster) används tillsammans med lagringsutrymmen i grundvattenmagasin (akvifärer) som fylls på konstgjord väg samt vattenbehovet för att simulera omfattningen av och sannolikheten för brister i vattenförsörjningen. Basvärden hämtas från det befintliga vattenförsörjningssystemet och alternativ för konstgjord vattenbildning jämförs med dagens situation, vad gäller gradvis ökad säkerhet i vattenförsörjningen och vattenbesparingar. Strukturen på den dynamiska vattenbalansmodell som ska utvecklas utgår från en liknande modell som utvecklats för centrala Namibia. Modellen används för att identifiera ett antal potentiellt intressanta scenarier med konstgjord grundvattenbildning. Dessa scenarier modelleras och jämförs vad gäller ökad säkerhet i vattenförsörjningen, vattenlagring och kostnader.

Startdatum 2012-10-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-03-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.