Grafenförstärkt konduktiv cementbeläggning (GREC)

Kloridinträngning är den mest förekommande orsaken till nedbrytning genom korrosion av armering i betongkonstruktioner. En känd teknik för att motverka detta problem är katodiskt
skydd med pålagd ström (ICCP) vilket är en i Sverige vanligt förekommande reparationsmetod.
Metoden tappar dock marknad i första hand på grund av problem med systemets anod. Den främsta orsaken är anodmaterialets, ofta ett titannät, höga kostnad tillsammans med installationssvårigheter och härutöver över tiden kostnadskrävande systemunderhåll.
För att lösa dessa problem föreslår detta projekt en hållbar grafenförstärkt cementba serad beläggning (GREC) som skall utgöra anod i ICCP-systemet istället för det traditionella titannätet.
Målet är att genom grafenet erhålla en erforderlig ledningsförmåga (5-20 mA/m2) i en beläggning med säkerställd hållbarhet med avseende på vidhäftning och hårdhet.
Projektet är indelat i fyra tekniska faser:
1.Beläggningsutveckling
2.Ledningsförmåga
3.Tillämpning
4.Hållbarhetsd eklaration
Med tydlig industriell relevans, med ett projektkonsortium som för tekniken representerar alla delar av värdekedjan samt den bedömt avsevärda kostnadsminskningen förväntas en framtida mycket stor marknadspotential för slutprodukten.

Samarbetande organisationer

  • Sika Sverige AB (Privat, Sweden)
  • Chalmers Industriteknik (CIT) (Privat, Sweden)
Startdatum 2021-04-01
Slutdatum 2023-04-01

Sidansvarig Publicerad: sö 25 jul 2021.