Gröna aromater för en biobaserad ekonomi

I detta projekt kommer vi skräddarsy ny zeolitbaserade katalysatorer för produktion av gröna aromater, specifikt bensen, toluen och xylener (BTX), från förbehandlad billig hemicellulosa. Vi kommer utveckla on-line analysmetoder för bestämning av komplexa råvaru- och produktströmmar och med dessa koppla hur selektiviteten mot BTX beror på katalysatorformulering och startmaterial. Vi kommer också undersöka de huvudsakliga deaktiveringsmekanismerna och göra processtekniska och teknoekonomiska överväganden för att bedömma konkurrenskraften hos de nya katalytiska processerna gentemot etablerade processer.

Ett flertal principer inom grön kemi kommer följas men utmärkande är principen om konserverad kemisk komplexitet. Denna säger att molekyler inte skall brytas ned till mindre byggstenar för att sedan användas till att göra andra större molekyler. Projektidén är unik genom att denna princip naturligt uppfylls när aromatiska femkolsringar konverteras till aromatiska sexkolsringar.

Ett tvärvetenskapligt angreppssätt kommer användas där grundläggande och tillämpad forskning kombineras. Projektet är väl förankrat i starka forskningsmiljöer - katalys vid Chalmers tekniska högskola och bioekonomi vid RISE Research Institutes of Sweden AB. Detta utgör en unik konstellation som har potential att addressera projektmålen och göra skillnad på internationel nivå. För att stärka nyttoaspekter planeras regelbundna kunskapsutbyten med en referensgrupp bestående av tiotalet skogsföretag.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2018-01-01
Slutdatum 2021-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 04 feb 2021.