Funktion av dragna pålar i lösa kohesionsjordar för långtidslast

Utförande av stora undermarksprojekt vid stora jorddjup kräver att konstruktioner förankras för att förhindra upplyft genom avschaktning och hydrauliska lyftkrafter. Tidigare erfarenhet i Skandinavien berör främst temporära dragbelastade pålar. Hur sådana pålar uppträder i lösa leror vid långtidsbelastning är således inte känt. Syftet med projektet är att ge underlag för projektering av dragbelastade pålar för att förankra undermarkskonstruktioner i lösa jordar i Skandinavisk geologi. Dragbelastade kohesionspålars funktion vid långtidsbelastning utreds lämpligast i form av ett forsknings/utvecklingsprojekt, vilket omfattar såväl litteraturgenomgång, teoriutveckling och laboratorieförsök som fältförsök och analys En litteraturgenomgång bör ge en god uppfattning om olika dimensioneringsfilosofier som är förhärskande idag men i annan geologi. I laboratorium kan försök utföras i modellskala för en kvalitativ studie. Resultaten kan jämföras med fullskaleförsök i fält. Analys av dragbelastade pålar bör ske både med analytiska metoder och numerisk modellering.

Startdatum 2012-12-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.