Faktorer som reglerar bakteriell adhesion och aggregering i aktivt slam och dess effekt på avloppsvattenrening

Startdatum 2009-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-03-31

​Reningen av avloppsvatten görs vanligtvis genom ett konsortium av mikroorganismer, i huvudsak bakterier, som hålls i hög koncentration i reningsverket och som bryter ner organiska ämnen samt närsalter i avloppsvattnet. När reningen utförs med den mycket vanligt förekommande aktivslamprocessen hålls mikroorganismerna suspenderade i tankar. Förutom att utföra önskade biokemiska omvandlingsprocesser måste även mikroorganismerna bilda aggregat, flockar, som kan avskiljas från det renade vattnet på ett effektivt sätt. Vad som bestämmer aggregeringsprocessen hos mikroorganismerna är relativt dåligt känt och är ofta den kapacitetsbestämmande faktorn för hela reningsverket. En försämrad flockbildning leder till en ökad halt suspenderat material i utgående vatten samt leder till driftsproblem såsom sänkt eftersedimenteringskapacitet. Flockarna är komplicerade ekosystem med intrikata kemiska och fysikaliska interaktioner.

Målet med detta projekt är att öka förståelsen för de faktorer som styr aggregeringen samt dissociering av mikroorganismerna i det aktiva slammet samt klargöra vilka konsekvenser det har för reningsverkets driftseffektivitet. Genom att använda avancerade molekylärbiologiska metoder kan dessa processer studeras med hög upplösning på cellnivå.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för vatten miljö teknik.

Nyckelord: Aktivt slam, flockbildning, populationsdynamik, mikrobiell sammansättning

Projektdeltagare

Projektledare
Britt-Marie Wilén

Projektdeltagare
Britt-Marie Wilén
Johan Fredriksson

Kontaktperson
Britt-Marie Wilén

Externa parter i projektet
​Gothenburg University, Department of Chemistry and Molecular Biology
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad
​FORMAS, Gryaab AB, Chalmers

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.