Förverkligandet av den biobaserade ekonomin: pilot- och demonstrationsanläggningar i innovationspolitiken

I detta projekt studeras den samhällsekonomiska betydelsen av pilot- och demonstrationsanläggningar inom bioraffinaderi- och bioenergiområdet, och speciellt sådana anläggningar som finansieras med hjälp av betydande offentliga medel. Pilot- och demonstrationsanläggningar representerar en viktig del av det biobaserade innovationssystemet. De utgör en brygga mellan grundläggande kunskapsutveckling och teknologigenombrott å den ena sidan samt spridning och utnyttjande av ny teknik för kommersiellt bruk å den andra. Anläggningarna skapar till exempel förutsättningar för att optimera och vidareutveckla ny teknik, samt att anpassa den för givna syften. En bristande förståelse för deras betydelse för den teknologiska utvecklingen och för samhällsekonomin i stort gör det svårt att utforma ett ändamålsenligt offentligt stöd till sådana satsningar, samt för att förverkliga den potentiella samhällsnytta som anläggningarna kan ha.

Detta projekt bygger vidare på forskargruppens tidigare studier om innovationssystem, innovation i processindustrier, pilot- och demonstrationsanläggningar samt styrmedel i energi- och innovationspolitiken. För det första vill vi öka förståelsen för samhällsnyttan av pilot- och demonstrationsanläggningar inom bioraffinaderi- och bioenergiområdet. Denna nytta består till stor del av att reducera tekniska, organisatoriska, institutionella och marknadsrelaterade osäkerheter som hindrar en storskalig kommersialisering av teknologin, men den implicerar också positiva spridningseffekter av den kunskap som genereras på andra sektorer och industrier. För det andra vill vi öka kunskapen om hur de institutionella arrangemangen som kringgärdar pilot- och demonstrationsanläggningarna kan utformas på ett mer effektivt sätt för att uppnå givna syften; vilken roll spelar t.ex. ägarskapsformer, ledningsprinciper för verksamheten, och hur kan ? och bör ? sektorsövergripande samarbeten mellan företag, akademiska institutioner och samhälle organiseras?

Projektet bygger på en mix av olika vetenskapliga metoder, men speciellt viktigt för projektet är fallstudier av viktiga pilot- och demonstrationsanläggningar i Sverige, t.ex. SEKABs etanolpilot i Örnsköldsvik, BioDME-piloten i Piteå, Gobigas anläggning i Göteborg, samt Lignoboost i Bäckhammar. Detta kompletteras med motsvarande satsningar i andra relevanta länder, t.ex. i USA, Kanada, Finland, Österrike etc.

Samarbetande organisationer

  • Luleå tekniska universitet (Akademisk, Sweden)
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 14 mar 2019.