Förstudie till testbädd i marin bioteknik under Centrum för maritim näringsutveckling i Bohuslän

I denna förstudie inför en större ansökan utreds förutsättningarna för en testbädd i marin bioteknik. Det är av stor vikt att det finns en god bild av områdets nu läge och framtida potential vad gäller nyttjande, beläggning och grad av extern finansiering, innan eventuella ansökningar görs för att finansiera en testbädd. Ett antal områden behöver utredas vidare för att få ett gediget kunskapsmaterial om förutsättningarna för en testbädd i marin bioteknik. Målet med förstudien är också att ge en rekommendation om hur testbädden skall organiseras och finansieras. Syftet med förstudien rörande testbädden är att klarlägga förutsättningarna att bilda en testbädd för marin bioteknik. Det innebär att närmare förutsättningar skall utredas rörande rörande målgrupp, finansiering, teknik och kompetensbehov, relevanta forskningsnätverk som kan utgöra avnämare och kunder till test-bädden samt internationella samarbetsmöjligheter.

Startdatum 2015-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-30

Sidansvarig Publicerad: ti 17 mar 2020.