Färdplan för anpassningsbarhet för träbyggnader

På grund av den betydande globala andelen av växthusgasutsläpp, råvarukonsumtion och avfallsproduktion inom byggsektorn är övergången till en cirkulär ekonomi avgörande för att skapa ett mer hållbart samhälle och byggd miljö. Användningen av trä och genomförandet av begreppet cirkularitet vid uppförandet av byggnader har en stor potential till hållbarhetsnytta, både ur material- och byggtekniksperspektiv.
De tre mest effektiva sätten att dra fördel av cirkularitet i byggsektorn i allmänhet är att (1) utöka livslängden för byggnader och byggmaterial så länge som möjligt för att undvika onödiga
utsläpp och kostnader för rivning och återuppbyggnad, (2) bevara materialens värde och kvalitet så länge som möjligt för att undvika onödiga utsläpp och kostnader för utbyte och bearbetning
av nya material, och (3) återvinna och återanvända endast de delar och material som inte längre kan fungera av tekniska och / eller sociokulturella skäl.
Projekten syftar till en mer hållbar byggd miljö genom att byggnaderna förbereds för att kunna anpassas till förändrade regler och funktionskrav. Därigenom kan byggnadens användning
förlängas och mer optimerade livscykler nås. Denna anpassningsbara design kommer att ge många ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar för alla inblandade. Nyckelintressenter
återfinns primärt i byggprocessen, det vill säga byggentreprenörer, materialtillverkare, konsulter, ingenjörer, arkitekter, fastighetsägare, byggnadsägare, användare, kommuner med flera.

Samarbetande organisationer

  • University of Queensland (Akademisk, Australia)
Startdatum 2021-12-01
Slutdatum 2022-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 17 sep 2022.