Förbättring av innemiljökvalitet i skolor med focus på transport av föroreningar från klimatskalet med hänsyn till interaktionen med ventilationssystemet

I många skolor upplever man att inneklimatet är dåligt. Man klagar på lukter, ont i huvudet, för varmt/kallt, torr luft, smuts och damm med mera. Detta påverkar elevers och lärares välmående och prestationer. Det är ofta svårt att veta vad obehaget beror på och för att komma till rätta med problemen krävs omfattande utredningar. I många fall missar man också den verkliga orsaken till problemet och åtgärder som föreslås kan till och med förvärra innemiljön. Exempelvis kan en ökad ventilation förändra tryckbilden runt byggnaden så att illaluktande luft förs upp från krypgrunden, virvla upp damm, skapa drag eller under vintertid sänka den relativa fuktigheten i inomhusluften så att människors luftvägar påverkas negativt.

Mycket av forskningen inom innemiljöområdet fokuserar på inneluftkvalitet och dess påverkan på människan. Med det aktuella projektet vill vi fokusera på byggnadens och ventilationens gemensamma påverkan på innemiljön. Med detta angreppssätt vill vi ta fram kunskap för att kunna göra systematiska utredningar av problembilden som sedan leder till kostnadseffektiva och hållbara åtgärder för en god innemiljö. Skolmiljön är ett angeläget område eftersom många skolor är byggda med tveksamma konstruktioner, så kallade riskkonstruktioner, och i mindre lämpliga lägen. Dessutom är barn mer känsliga än vuxna för inneluftkvaliteten och under en stor del av sin tid vistas de inne i skolbyggnader.

Till projektet har det knutits nationella och internationella forskare med kunskap inom byggnadsfysik, installationsteknik och innemiljöexperter. Mätningar kommer att utföras i tio skolor i Göteborgsområdet som har dokumenterade problem med innemiljön och som är utvalda i samarbete med lokalförvaltningen i Göteborg. Byggnadsdelar kommer även att öppnas eller nedmonteras för att kunna inspektera möjliga källor till problem, exempelvis mögelpåväxt, eller läckagevägar för luft med föroreningar. Detsamma gäller för ventilationssystemet.

Mätprogrammet omfattar mätningar av skolornas lufttäthet och läckagevägar i klimatskalet, trycksförhållanden runt byggnaden och byggnadsdelar (speciellt vid olika ventilationssystem och klimatförhållanden), relativ fuktighet och statisk elektricitet, temperaturer och inneluftkvalitet (såsom partiklar). De tio skolorna används även som fallstudier för att beskriva kopplingen mellan upplevelse av innemiljö, hur påverkan har nått människan och orsaken till problemet. En skola med tryckimpregnerat trä i grunden används här som illustration. Om trä som är tryckimpregnerat med exempelvis klorisanol finns i fuktig miljö börjar det lukta, om lufttrycket i grunden är högre än inomhustrycket (vilket är vanligt) kan luften sippra upp och skapa dåligt lukt inomhus.

Resultaten ifrån projektet kommer att underlätta arbetet med att hitta rätt åtgärder för innemiljöproblem i skolor genom att bidra med kunskap om samspelet mellan byggnaden, ventilationen och människan. En stor andel skolor har dålig inomhusmiljö och är i behov av renovering, vilket gör att hälsan hos många barn och lärare kan påverkas positivt, samt att skolor och kommuner kan använda sina medel och energi till mer framåtsiktande projekt.

Startdatum 2016-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.