EXIT - Externa kostnader, styrmedel och kostnadseffektiva åtgärder för att nå en hållbar sjöfart

Internationell sjöfart är avgörande för världsekonomin och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) uppskattar att 90%
av världens handel någon gång går via sjöfart. Sjöfarten står samtidigt för stora utsläpp av växthusgaser, många typer av luftföroreningar och belastningar på havsmiljön, t.ex. via utsläpp av kemikalier och näringsämnen. Det är därför viktigt att de effekter som dessa belastningar ger upphov till inkluderas i socioekonomiska bedömningar av sjöfarten som bransch.
Detta har dock inte varit möjligt då kunskapsbasen för att värdera påverkan på den marina miljön varit otillräcklig. I forskningsprojektet VäSt (finansierat av Trafikverket) tog vi därför fram ett ramverk som möjliggör beräkningar av externa kostnader som sjöfarten ger upphov till genom påverkan på klimat, luftkvalitet och havsmiljö.

Detta ramverk kommer användas i EXIT som syftar till att i monetära termer värdera hur sjöfartens utsläpp påverkar havsmiljön, människors hälsa och klimat. Arbetet kommer bedrivas i tre olika fallstudier: Svensk ekonomisk zon, Östersjön och samtliga europeiska marina vatten. Resultaten kommer användas i olika kostnads-nyttoanalyser för att ta fram förslag på kostnadseffektiva åtgärder, miljöindex och styrmedel för att minska sjöfartens påverkan.

Samarbetande organisationer

  • Sjöfartsverket (Offentlig, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet (Forskningsinstitut, Sweden)
Startdatum 2022-02-01
Slutdatum 2025-01-31

Sidansvarig Publicerad: to 12 maj 2022.