Digitaliseringsdrivna värden och affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorns ekosystem: En detaljerad framtidsspaning

Under paraplybegreppet C onstruction 4.0 diskuteras pågående trender och teknologier som är identifierade som viktiga förändringsdrivare för hur samhällsbyggandet kommer att designas, konstrueras, och förvaltas i framtiden. En signifikant del av dessa framtidsspaningar bygger på affärsmodeller och värden som växer runt nya digitala tekniker, såsom BIM, Laser Scanning, AI, Molntjänster, Big Data, Blockchains, Machine Learning, etc. Denna förändring i digitaliseringens namn, som många anser inte är en fråga om utan enbart när, riskerar att seriöst hota eller till och med helt sudda ut konkurrensen bland de traditionella aktörer som inte snabbt nog lyckas
med att förbättra, eller helt omformulera, sina nuvarande affärsmodeller. Trots detta verkar i nuläget de enskilda aktörerna sakna tydliga incitament för att investera i och i större utveckling hänge sig åt digitaldriven utveckling.Detta verkar delvis vara en konsekvens av en suboptimal incitamentsstruktur på sektornivån, där det är tvetydigt hur kostnader och risker kopplade till investeringar och omställningsarbete ska fördelas mellan aktörerna i värdekedjan. Detta projekt syftar till att via ett ekosystemsperspektiv identifiera, diskutera, och katalysera framtida omställningar av digitaliseringsdrivna affärsmodeller och samarbetsformer. Via ett ekosystemsperspektiv genomlyses incitamentsstrukturen på sektorsnivån, för att skapa en djupare förståelse för de möjligheter som digitala tekniker medför för nya affärsmodeller och samarbetsformer. Tillsammans med en stor grupp aktörer
(befintliga, gränsöverskridande, och potentiellt nya) organiseras actionsutformade scenarioworkshops som förväntas kunna stödja och katalysera ett omställningsarbete som innefattar både inkrementella och radikala förändringar i digitaliseringens namn.

Samarbetande organisationer

  • Smart Built Environment (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2021-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-09-30

Sidansvarig Publicerad: fr 19 mar 2021.