Design for Circularity: Lignocellulose based Thermoplastics - Fib:Re

Syfte och mål: FibRes vision är att möjliggöra övergången från fossil- till biobaserade termoplaster som produceras på ett hållbart och cirkulärt sätt. Kompetens som byggs upp i Fib:Re kommer att leda till att utsläpp av växthusgaser minskar och därmed ge en positiv miljöeffekt samt bidra till att FN:s miljömål SDG 12 uppnås. FibRes mål är att bidra till att svara på den grundläggande frågan: hur kan lignocellulosa-baserade material modifieras så lite som möjligt, men fortfarande bli termoformbart? Förväntade effekter och resultat: FibRe med Chalmers och KTH, + ytterligare 20 parter representerar hela värdekedjan från råvaruleverantörer, kemisk industri, konverterare, slutanvändare till återvinningsindustrierna. Lignocellulosa är i sig inte termoplastiskt utan för att uppnå det krävs molekylär modifiering. Mindre modifieringar kostar mindre och är miljövänligare, och kan även ge termoplaster som är nedbrytbara. Implementering av kompetens som genererats inom Fib:Res kommer att ge parterna konkurrensfördelar när de ska ställa om till lignocellulosa-baserade termoplaster. Upplägg och genomförande: Strategin är att excellent forskning i en stark internationell forskningsmiljö tillsammans med de noggrant utvalda, icke-konkurrerande parterna, ska leda till att den grundläggande frågan besvaras. Tre unika kompetensområden arbetar tillsammans - molekylär modifiering, termisk bearbetning för att forma materialen samt avancerad karakterisering för att bestämma vilken struktur och morfologi som materialen har. Uppnådda resultat kommer spridas till parterna, samt till omvärlden genom vetenskapliga publikationer. FibRe kommer också att ha internationella rådgivare.

Samarbetande organisationer

  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2020-01-01
Slutdatum 2024-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 02 dec 2021.