Den anpassbara lägenheten, designstrategier för ökad social hållbarhet i boendesituationer

Forskningsprojektet Den anpassbara lägenheten, designstrategier för ökad social hållbarhet i boendesituationer, fokuserar på designlösningar för anpassbara lägenhetsplanlösningar med målet att utveckla designstrategier för lägenheter. En utgångspunkt för forskningen är frågan om lägenheters hållbarhet vad gäller kapacitet för mångsidig användning och medföljande sociala dimensioner.
Vi har över tid i Sverige haft stora demografiska förändringar och framtida förändringar är svåra att förutsäga. Sedan länge blir enpersonshushåll allt vanligare och vi har en åldrande befolkning, samtidigt har vi i närtid en ökad migration som innebär nya typer av hushåll och nya boendepreferenser. Detta innebär att de bostäder vi bygger behöver kunna fungera för olika hushållstyper och olika boendepreferenser i dag, men även för framtida okända behov för att bygga ett hållbart bostadsbestånd. Dagens utformning av lägenheter har dock ett begränsat fokus på frågan om lägenheters mångsidiga användning, i förlängningen kan detta innebära att vi bygger ett bostadsbestånd som inte är hållbart. Dagens situation med en bostadsmarknad som präglas av bostadsbrist och med ansatsen om att bygga många nya bostäder de närmaste tio åren accentuerar frågan om kvaliteten på det som byggs. Att inte se till behovet av lägenheter med större kapacitet att fungera för olika boendebehov är i detta sammanhang att bygga ett sämre rustat bostadsbestånd.
Målet för forskningsprojektet är därför att utveckla ett antal designmodeller som kan ge designstrategier för anpassbara lägenheter. Designmodellerna ska fungera som ett verktyg för de som arbetar med utveckling av lägenheter, exempelvis planerare och arkitekter. Syftet är att bidra till ökad social hållbarhet i boendesituationer och till ett hållbart bostadsbestånd. Forskningen är kvalitativ och omfattar studier med research by design med arkitektstudenter i masterstudiomiljö, MPARC Housing Inventions på Chalmers tekniska högskola, och benchmarking research med expertgrupper. I forskningsarbetet ingår också teoretiska studier och skissarbete med designmodeller där en utgångspunkt är egen tidigare forskning, Dwelling in time, studies of life course spatial adaptability (Braide, 2019) och Residential usability and social sustainability, towards a paradigm shift within housing design? (Braide Eriksson, 2016). Forskningsprojektet är finansierat av Boverket via en utlysning av forskningsmedel 2018, Stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande (SFS 2018:199), och arbetet sträcker sig över två år, 2019-2020.

Startdatum 2019-02-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-12-31

Sidansvarig Publicerad: ti 13 aug 2019.