Ny sintringsstrategi för konkurrenskraftig tillverkning av högpresterande pulvermetallurgiska komponenter

Syfte och mål Pulverteknik kombinerar högt materialutnyttjande med låg energianvändning när det gäller att omsätta en råvara till en slutprodukt i form av en komponent. Vidare medger pulvertekniken hög flexibilitet i produktdesign och nära obegränsade möjligheter till legeringsdesign. Projektet syftar till att utveckla såväl nya kombinationer av processteg som material-/processutveckling, varvid förbättrade egenskaper hos pulvermetallurgiska material samt ökade produktprestanda förväntas nås. Målet är att tillämpningarna av pulvermetallurgisk materialteknik därigenom ska breddas. Förväntade effekter och resultat Projektet förväntas skapa förutsättningar för tillväxt av pulvermetallurgisk teknik som den gröna processen för komponenttillverkning. Detta skall skapas genom synergier mellan legeringsdesign/materialval samt vidareutveckling av såväl enskilda processteg som integreringen avdessai en hel processkedja. Projektet adresserar utveckling/optimering av material, sintringsatmosfärer enligt leanprinciper, vakuumsintring/värmebandling samtdensifiering genom sintring och efterföljande HIP utan kapsling. Planerat upplägg och genomförande Projektet adresserar hur pulvermetallurgisk materialteknik kan vidareutvecklas genom materialoptimering, sintring och nya processkedjor. Experimentella och teoeriska studier hos högskola och institut kombineras med experiment och materialframtagning hos företagen. Inriktningen: i) material/legeringar enligt leankoncept för påkända applikationerav pulvermetallurgiskt framställda stål, ii) multisteg som kan tillföra nya vägar att skapa komponenter med goda prestande och toleranser där exempelvis HIP innefattas. Genom projektet förväntas specifika demonstatorer (material, fysisk produkt, processoptimering, etc) kunna realiseras.

Samarbetande organisationer

  • Swerea KIMAB (Privat, Sweden)
  • Avure Technologies AB (Privat, Sweden)
  • Metec Technologies (Privat, Sweden)
  • Volvo Group (Privat, Sweden)
  • Höganäs (Privat, Sweden)
  • AGA Gas AB (Privat, Sweden)
  • Carpenter Powder Products AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2013-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31

​Pulverteknik är en resurseffektiv teknik för realisering av avancerade metallkomponenter med hög flexibilitet i produktdesign och materialval. Tekniken medger tillverkning till nära färdig eller färdig form med hög materialanvändning (95%) och låg energiåtgång (50%) jämfört med konkureende tekniker. Sverige är världsledande pulvertillverkare med ca 25% av världsproduktionen. Nya nischer för tillväxt kan skapas från denna position genom kombination av legeringsdesign, utveckling av kritiska processtegsynergier och nya processkedjor. 

Projektet fokuserar på utveckling av nya legeringssystem, lean-koncept för sintringsatmosfärer och vakuumsintring av vattenatomiserat material samt framställning av heltäta produkter via försintring och kapselfri HIP. Aktiviterna syftar till att visa hur kostnadseffektiva processer kan förenas med framställning av högpresterande PMstål som kan svara upp på krav för högpresterande fordonskomponenter.

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)

​Swerea KIMAB, Höganäs AB, Avure Technologies AB, Volvo AB,
AGA Gas AB, Carpenter Powder Products AB,
Metec Technologies AB

Publicerad: to 31 maj 2018.