C/O City

Three of the future large societal challenges are climate change, loss of biodiversity and urbanization. If we are able to take advantage of ecosystem services in and in the vicinity of urban areas, there is great potential to reduce the negative impact of these challenges. In step 3, C/O City wants to utilize our tools and collected data for planning and managing for urban ecosystem services. Step 3 contains seven workpackages, which together optimizes towards resilient, multi- functional urban nature that is highly capable of delivering the ecosystem services necessary for future cities. During the first two steps of the project, C/O City have accumulated knowledge, developed tools and identified additional requirements needed to practically implement ecosystem services in urban planning and -development, both in Sweden and internationally. In Step 3, we will utilize this toolkit for multi-functional, resilient urban nature that meet a variety of urban challenges. Quantifications and valuation are in great demand for decision makers, but accuracy and assessments need to be substantiated and verified to be credible. We want to 1) develop the tools that are not fully developed in steg 2, 2) test the toolkit sharp in concrete pilot projects and 3) make data and tools for planning and development of urban ecosystem services widely available. With the knowledge that has been accumulated in C/O City, there is an advantage in terms of time and knowledge, not least from an international perspective. Along with the project ́s strong constellation with representatives from key stakeholders in the urban planning process, the project shows both credibility and effectiveness.

Samarbetande organisationer

  • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • White Arkitekter (Privat, Sweden)
  • WSP Sverige (Privat, Sweden)
  • Stockholms universitet (Akademisk, Sweden)
  • NCC AB (Privat, Sweden)
  • Sweden Green Building Council (Non profit, Sweden)
  • Stockholms stad (Offentlig, Sweden)
  • Albaeko (Akademisk, Sweden)
  • Malmö Stad (Offentlig, Sweden)
Startdatum 2015-06-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-08-31
Projektledare

Christina Wikberger, Stockholms stad, Miljöförvaltningen


Projektdeltagare

Stockholms kommun, Miljöförvaltningen 
Alba Ecological Information Institute Albaeco

Chalmers, Teknisk akustik
Chalmers, Arkitektur
Malmö kommun, Miljöförvaltning
NCC
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Stockholms universitet, Stockholm Resilince Center 
Sweden Green Building Council
U&W you&we Stockholm AB
White arkitekter 
WSP Sverige
 
Kontaktperson
Jens Forssén, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Chalmers

Finansieras av

  • VINNOVA (Offentlig, Sweden)
​Tre av samhällets största kommande utmaningar är klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och urbanisering. Om vi förmår att ta vara på ekosystemtjänster i och kring städer så har dessa mycket stor förmåga att minska de negativa konsekvenserna av dessa utmaningar. C/O City vill i steg 3 nyttiggöra de verktyg och den data för urbana ekosystemtjänster som projektet utvecklat och insamlat. Steg 3 av projektet innehåller sju delprojekt som tillsammans styr mot en resilient, mångfunktionell stadsnatur som i hög grad förmår leverera nödvändiga ekosystemtjänster för framtidens städer.


Under de två första stegen i projektet har C/O City samlat kunskap, utvecklat verktyg samt identifierat ytterligare behov som behövs för att praktiskt kunna implementera ekosystemtjänster i stadsplanering och -byggande, såväl i Sverige som internationellt. I steg 3 kommer vi att nyttiggöra denna verktygslåda för mångfunktionell, resilient stadsnatur som möter en mängd urbana utmaningar. Kvantifieringar och värderingar är efterfrågat som beslutsunderlag. Träffsäkerheten och bedömningar behöver underbyggas och verifieras för att öka underlagens trovärdighet. Vi vill 1) vidareutveckla, verifiera och kalibrer de verktyg som togs fram i steg 2. 2) pröva redskapen skarpt i konkreta pilotprojekt och 3) samla och tillgängliggöra kunskap och verktyg för samhällsbyggandets aktörer.

Med den kunskap som byggts upp i C/O City finns ett tids- och kunskapsmässigt försprång, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Detta, tillsammans med projektets starka konstellation med representanter från stadsbyggandets alla viktiga aktörer ger projektet såväl trovärdighet och ändamålsenlighet.

Projektet genomförs vid Avdelningen för teknisk akustik i forskargruppen Vibroakustik.

Mer information på C/O Citys hemsida.


Nyckelord: Grönytefaktor, ekosystemtjänster, stadsplanering, stadbyggnad, vatten, luft, buller, värmeöar, sociala värden, hälsa, klimatanpassning, resiliens


Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad

Sidansvarig Publicerad: to 12 sep 2019.