Byggherre- och arkitektsamverkan i tidiga skeden: etapp II

Tidiga skeden är vanligt begrepp i byggsektorn. I de tidiga skedena läggs grunden för ett framgångsrikt genomförande. Här skapas förutsättningarna för det som sedan ska ge en god arbets- och boendemiljö och en kostnadseffektiv drift. Det är ytterst byggherrens kompetens; social, teknisk, ekonomisk, som avgör om en byggnad eller ett projekt blir lönsamt utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Byggherrens samverkan med arkitekten i de tidiga skedena, då program krav fångas, tolkas, översätts och kommuniceras till dem som skall förverkliga dess intentioner blir i många fall avgörande för ett gott slutresultat. De olika kraven kräver olika slags processer med olika lång ledtid när det gäller beslut. Dessa processer går inte alltid hand i hand och samordning kan vara problematisk. I detta projekt fokuseras åtgärder för samverkan i de tidiga skedena. Goda byggprocesser förutsätter engagemang, men det är inte alltid självklart hur olika intressenter skall engageras och önskemål vägas mot varandra. Detta projekt syftar till att identifiera hur en sådan process kan gå till.

Projektidén är att skapa beslutshjälpmedel som bidrar till att kontinuerligt förbättra möjligheten att successivt fånga upp, tolka, prioritera och kommunicera väsentliga dimensionerande kvaliteter till de personer som ska förverkliga dem.

Tekn dr Nina Ryd har efter en post doktoral period om två år och deltagande i ett europeiskt FoU projektet om informationshantering i tidiga skeden utvecklat värdefull kunskap om betydelsen av tidig samverkan i planerings-, bygg-, och förvaltningsprocessen. Ryds tidigare forskning har varit inriktad på frågor som rör processer för funktionsbaserad kravformulering i byggandet (programmering).

Ryd har under senare tid även utvecklat ett engagemang i byggherrefrågor på såväl nationell som internationell nivå, och en god förankring i både nationella och internationella nätverk. Denna ansökan syftar dock till en fortsättning med fördjupade teoretiska studier av byggherrens och arkitektens tidiga samverkansprocesser för att stödja en värdebaserad utveckling av vår byggda miljö. Etablerade teorier från mer generell organisations- och projektforskning (transaktionskostnadsteori och teorier med bäring på projektplanering samt värde) utgör tillsammans med systematiska metoder för kravhantering projektets teoretiska referensram.

Resultatet av studierna utvecklas och förankras genom etablerad och kontinuerlig medverkan i Byggherrarnas FoU utskott och dess vidareutbildning: Byggherreclass, samt via Sveriges Arkitekters professionaliseringskurser. Detta kommer att stödja en praktisk kunskapsutveckling kring kunskap om förutsättningarna för byggherre- och arkitektsamverkan i tidiga skeden. Ryd undervisar även i årskurs 2 vid instutionen för Arkitektur. I juni är Ryd dessutom inbjuden att presentera sin forskning för representanter för regeringskansliet och riksdagens civilutskott i syfte att utvidga dialogen mellan samhällsbyggnadssektorn och politiker ang. behov av helhetssyn och samverkan ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Under denna andra period kommer fokus även att vara på skrivande av vetenskapliga artiklar som publiceras i ledande internationella tidskrifter samt populariseras för information till samhällsbyggnadssektorns aktörer. Erfarenheterna från det första 1 1/2 året som fo.ass har varit mycket goda då de gett möjlighet att aktivt delta i flertalet av de forum där forskningsfrågan diskuteras, liksom tid för handledning av doktorander, pedagogisk meritering inkl. kurser men också andra högskoleuppdrag såsom ex. institutionens representant i Chalmers fakultetsråd, medlem i anställningskommitté för ny prefekt, deltagande i vetenskapliga kommittéer etc.

Den populärvetenskapliga skriften "Tidiga skeden i planering, bygg & förvaltning" utgiven av Sveriges Arkitekter och Byggherrarna gemensamt och författad av Ryd 2008, har väkt stort intresse hos branschaktörer. En anledning till detta kan vara att det tidigare saknats litteratur inom detta av många framhållna som ett väsentligt och avgörande kunskapsområde. Boken används som kurslitteratur både inom akademins utbildningsprogram och branschföretagens vidareutbildningar.

Kunskap om former för effektiv samverkan i tidiga skeden är en väsentlig och kraftfull drivkraft för att åstadkomma förbättringar och innovationer inom samhällsbyggnadssektorn.

Startdatum 2010-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2012-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.