Bilrörelsedata

För att göra bilar mer energisnåla pågår det en utveckling för att driva dem med el från nätet. Nya typer av data kommer då att vara viktiga som underlag till forskning, industri och samhälle för att bättre förstå och kunna dimensionera och planera för en ökad elektrifiering av våra transporter med bil. Hur långt och hur ofta, var och när bilar kör kommer att vara viktiga faktorer för hur mycket elbilar eller så kallade laddhybrider kan ladda och utnyttja batteriet. Detta påverkar exempelvis hur bilen kan dimensioneras, den enskilde bilägarens ekonomi och hur infrastrukturen i form av laddmöjligheter kan behöva byggas ut. Bra sådana data över svenska bilars rörelsemönster finns idag inte att tillgå. I detta projekt ska vi därför mäta hur olika bilar rör sig under en längre tidsperiod.
 
Projektet genomförs vid Avdelningen för Fysisk resursteori på Institutionen för energi och miljö på Chalmers, Test Site Sweden, Lindholmen Scence Park och Consat. Projektet finansieras också av Energimyndigheten inom programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), Göteborg Energis stiftelse för Forskning och Utveckling, Vattenfall, Lindholmen Science Park samt Telenor.
 
 
 
 
Fördjupning
Projektbeskrivning
 
Mätning och analys av bilrörelser i den svenska bilparken av relevans för framtida elektrifiering
 
Bakgrund
Detta projekt har som syfte att samla in en större mängd data om hur privatbilar används för att ta fram kunskap om körmönster för olika bilar och olika typer av resor. Denna typ av information är nödvändig för att kunna genomföra en välunderbyggd och effektiv övergång till miljövänligare transportsystem. Informationen måste samlas in från ett stort antal bilar och ett stort antal resor, för att både fånga medelvärden för hur bilar körs och de extremfall som kan vara dimensionerande för tekniken, liksom skillnader i hur olika bil-individer körs. Därför finns ett behov av en stor mängd mätningar och därför kommer man inte kunna få fram ett bra underlag på annat sätt än ett mätprojekt av denna typ.


Användning
Informationen som kommer att samlas in kommer att vara mycket användbar, ofta helt nödvändig, för en mängd olika syften, exempelvis:
 • Ta fram beslutsunderlag om effektiviteten av nya transportteknologier ur ett resursperspektiv.
 • Vara ett underlag för att välja teknik för fordonstillverkarna.
 • Användas för att optimera drivlinor för att minimera den verkliga bränsleförbrukningen.
 • Visa om det finns en orsak att utveckla olika fordonstyper för olika transportbehov.
 • Visa var det finns behov av att ladda el- och laddhybridfordon.
 • Visa på energibehovet, effektbehov och tider för att ladda fordon.

Projektledning
Projektet leds av Test Site Sweden (TSS) inom Lindholmen Science Park. Mätkampanjen som omfattar 500 bilar genomförs av Consat AB. Data från mätningarna ställs samman och analyseras vid Institutionen för Energi och miljö vid Chalmers tekniska högskola.

 Projektledare: Peter Lindgren, peter.lindgren@lindholmen.se

 Universitetslektor: Sten Karlsson, sten.karlsson@chalmers.se

För användare

Nyheter

2013-02-08
Projektet har av olika skäl blivit försenat relativt den ursprungliga tidsplanen. Men mätningarna är nu avslutade. De sista data bearbetas nu för att läggas in i den analysdatabas som byggts upp. En slutrapport från projektet (på engelska) finns nu. Eftersom all data inte har analyserats ännu kommer rapporten att uppdateras senare.  

2011-04-12​
Omgång 3 är nu avslutad och vi håller på att samla in alla enheter. Än så länge har vi fått in data från ca 300 bilar och målet är att ha 500 bilar i databasen innan undersökningens slut. Omgång 4 har just börjat och vi skall under de  kommande veckorna (v. 16 & 17) börja skicka ut loggutrustning till de ca 100 nya bilister som har valt att ställa upp i undersökningen. Vi har haft en svarsfrekvens på ca 20 % för omgång 4 vilket är bra under rådande förhållanden. Vi tror att det grundar sig på projektets natur och den folkliga inställningen till hållbara samhällsprojekt. Dessutom har vi börjat analysera den data som så här långt har kommit in.

 
2011-01-20
Mätperiod 3 har nu påbörjats och enheter skickats ut till testanvändarna. Var vänlig installera mätutrustningen så snart som möjligt. Vi tackar på förhand för ert samarbete.
 
2010-07-05
Den första testgruppen på 100 personer har nu fått sin utrustning. Datainsamling pågår och mätperioden beräknas pågå till början av september. Har du fått din utrustning men inte installerat den ännu, var god gör detta så snart som möjligt!
 
2010-06-29
10 enheter har skickats ut till testanvändare. Övriga 90 användare beräknas få sina enheter veckorna efter midsommar.
 
Så här går det till:

 

 
 Här finns dokumenten som ingår i utskicken:
 
 

 

Placering:

 

 

Antennen placeras mitt på taket.
Antennen har ett gummiskikt som lägges mot taket. Se till att torka av taket så att inget skräp ligger mellan antennen och taket då detta skulle kunna skada lacken. Placeringen ska inte ske på en skada i lacken då det eventuellt kan samlas fukt under antennen vilket kan förvärra skadan. Har du tyg, glas eller plasttak får antennen placeras inne i bilen så nära taket som möjligt.

Låt sladden från antennen klämmas fast mot bildörren, förslagsvis på passagerarsidan.
Sladdarna kan vara känsliga, har du barn i bilen placeras enhet med sladdar lämpligen utom räckhåll för barnet.

Placera enheten i sätesfickan.
Har du andra lämpliga ställen att lägga enheten på går det lika bra, tänk dock på att sladden inte får vara i vägen och att enheten inte får utsättas för sparkar eller smuts.

Kontakten måste alltid vara inkopplad i 12volts-uttaget (cigarettändar-uttaget).
Välj det uttag i bilen som passar dig bäst. När enheten får ström skall lamporna lysa/blinka. Behöver du använda cigarettuttaget får du efterfråga en förgreningskontakt.

Kör som vanligt.

Tänk på att vid biltvätt plocka in antennen!

Vanliga frågor
Hur går mätningen till? 
 • Loggenheten monteras i bilen (en magnetisk antenn med gummihölje läggs på taket).
 • Enheten mäter körmönstret.
 • Ca 2 månader senare kommer loggningsenheten att pipa.
 • Enheten tas ur bilen.
 • Enheten packas ner och skickas tillbaka i det bifogade kuvertet tillsammans med enkäten. 
   
Hur behandlas uppgifter om mig?
Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att hanteras i enlighet med personuppgiftslagen, PuL. Ansvarig för PuL-frågor på Lindholmen Science Park är Stefan Jacobsson stefan.jacobsson@lindholmen.se 
  
Får jag ta del av resultatet från datainsamlingen?
Ja, en rapport kommer att läggas upp på hemsidan efter projektets slut. 
 
Hur vet jag att min utrustning fungerar?
Då enheten får ström och är igång skall lamporna på enheten lysa/blinka. Vi kontaktar dig om vi inte fått någon signal.
 
Drar enheten ström från bilens batteri då jag inte kör?
I de flesta bilar stängs 12V-uttaget av när tändningen slås av, då dras ingen ström. I de bilar där strömmen inte slås av (kan ses eftersom lysdioderna fortsätter lysa), dras fortfarande ström. Om en sådan bil förväntas stå oanvänd i mer än 10 dagar bör kontakten dras ur.
 
Hur mycket ström drar utrustningen?
Utrustningen drar som mest 100mA.
 
Fungerar det utomlands?
Ja, det gör det.
 
Kan jag medverka även om jag har bytt bil eller kommer att byta bil under mätperioden?
Nej, tyvärr. Vi är ute efter att följa de utvalda bilarnas rörelsemönster, inte förarnas.
 
Min enhet har börjat pipa konstant så fort jag slår på bilen, vad beror det på?
Mätperioden är slut och du skall skicka tillbaka enheten i det kuvert du fick med vid leveransen av enheten. ​

Sidansvarig Publicerad: fr 29 nov 2013.