Bergborrade håls grundvattennivåer jämfört med modelleringsresultat

Grundvattenmodellering i kristallint berg är vanligt inom infrastrukturprojekt, gruvnäring, anläggning av bergtäkter och när det gäller projekt angående avfallslager under mark, exempelvis
kärnavfallslagring. För modellkalibrering används oftast nivåer från öppna borrhål, men i de numeriska modellerna är sällan borrhålen beskrivna som öppna hål och därmed blir det svårt att göra direkta
jämförelser mellan observationer och modellresultat. I tillståndsprocesser är det mycket vanligt att modeller kritiseras för att de inte exakt matchar det man observerar i verkliga borrhål. Det finns således ett behov av att utveckla förståelse för, såväl vad en tryckmätning i ett öppet borrhål representerar, som vad en numerisk modell redovisar när det gäller trycknivåer. Projektet inleds med
en litteraturstudie och en konceptualiseringsdel som utgör basen för den serie av generiska beräkningsfall som skall studeras inom projektet. För att testa de slutsatser som dragits från
beräkningsfallen kommer fallstudier med fältdata från borrhål genomföras. Projektets förväntade resultat är att bidra till en förbättrad och mer tydlig metodik för numeriska prognosmodeller för
borrhål och grundvattenförhållanden för användning i bl.a. tillståndsprocesser.

Samarbetande organisationer

  • DHI Sverige AB (Privat, Sweden)
  • Trafikverket (Offentlig, Sweden)
  • Bergab - Berggeologiska Undersökningar AB (Privat, Sweden)
  • Svensk Kärnbränslehantering (SKB) (Privat, Sweden)
  • Amphos 21 Consulting (Privat, Spain)
Startdatum 2021-09-01
Slutdatum 2023-12-31

Sidansvarig Publicerad: fr 24 dec 2021.