Belagda värmeväxlare som självrengörande produktgaskondensorer

Kontrollerad kylning av produktgasen från en ångblåst förgasare är utmanande på grund av den överhängande risken för tjärbeläggningar på värmeväxlarytorna. För att undvika detta använder man idag normalt en skrubber, vilket orsakar energiförluster då kondensvärmet endast blir tillgängligt i lösningsmedlet vid låga temperaturer. En mer resurs- och energieffektiv process skulle vara möjlig om produktgasen gick att kyla i en värmeväxlare som kan motstå tjärbeläggningarna.

I detta projekt kommer vi att belägga en värmeväxlare med en starkt hydrofil yta, så att den väts väl av den kondenserade ångan. Då tjärorna i princip är opolära löser de sig inte i vattenfilmen och man erhåller en självrengörande produktgaskondensor. Experiment och beräkningar kommer att kombineras för att närmare undersöka funktionen och optimera designen av värmeväxlaren. Beräkningar av detta slag har mycket stor potential i den framtida utvecklingen av energieffektiviserade processer baserade på nano-modifierade ytor.

Samarbetande organisationer

  • Alfa Laval Lund AB (Privat, Sweden)
  • Göteborg Energi AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: on 19 sep 2018.