Barn som medskapare av stadens rum

Projektet handlar om hur barn och ungdom kan få mer betydande inverkan på stadsutveckling och fokuserar på tre frågor: (a) hur barn som en del av sin skolverksamhet kan bli medskapare av stadens rum, (b) hur digitala verktyg kan underlätta detta arbete, och (c) hur en kontinuerlig dialog mellan skolbarn och planerare kan etableras i stadsutvecklingsprocesser.

Fallstudien för projektet är en aktuell urban omvandlingsprocess i en stigmatiserad miljonprogramsförort i Göteborg, Hammarkullen, som fokuserar både på fysiska aspekter och sociala problem. Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, är medskaparna i det här projektet barn och ungdom i en lokal grundskola (Nytorpskolan). Studien är baserad på etnografiska metoder och aktionsforskning och kommer att genomföras i samarbete med kommunala aktörer med särskilda uppdrag att arbeta med medborgardialog. Den teoretiska referensramen omfattar teorier om empowerment, deliberativ demokrati och deltagande aktionsforskning.

Forskningen genomförs i två parallella och sammanflätade faser. I den etnografiska fasen deltar barn och lärare både som informanter och medforskare. Fasen deltagande aktionsforskning består av workshops, ledda av pedagogiska experter, som kretsar kring testandet av digitala verktyg för medskapande av stadsrummet. Denna fas inkluderar att länka till kommunala planerare som har ansvar för stadsutvecklingsprocessen med förtätning och renovering i fallstudieområdet.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
Startdatum 2017-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-12-31

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.