Balance 4P - Fyra faktorer för balanserade beslut vid förnyelse av tidigare exploaterad mark i städer – människor, miljö, l

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31
Markexploatering till följd av urbanisering utgör en av de största riskerna för markförstöring i Europa. En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga ytterligare utglesning och markexploatering är att återutveckla tidigare exploaterade områden (s.k. brownfields), d.v.s. underutnyttjade områden i städer, där jorden och grundvattnet ofta är förorenade. Ett problem är att ansvar, verktyg och kunskap från geoteknik, stadsplanering och urban design inte är integrerade med varandra. Projektets övergripande mål är att ge ett helhetsperspektiv som stödjer hållbar stadsförnyelse genom återutveckling av förorenad mark och underutnyttjade platser. Projektets specifika mål, som berör olika delar av helhetsperspektivet, är därför att (1) tillämpa och utvärdera metoder för utformning av återutvecklingsstrategier för tidigare exploaterad mark som tar vara på situationsspecifika möjligheter och utmaningar, (2) utveckla en metod för hållbarhetsbedömning av alternativa återutvecklingsstrategier för att kunna utvärdera och jämföra de ekologiska, ekonomiska och sociala följderna av förändrad markanvändning och olika saneringstekniker samt (3) ta fram ett förfaringssätt för återutveckling av förorenad mark i form av regler och föreskrifter som möjliggör implementering.
Formas

Sidansvarig Publicerad: ti 06 sep 2016.