Fotomontage av dagvattenbrunn i vägmiljö

Avskiljning av organiska föroreningar i reningsanläggningar för dagvatten

Dagvatten har visat sig innehålla organiska föroreningar i halter som ofta överstiger miljökvalitetsnormer. Rening av dagvatten anses därför vara av stor betydelse om man ska uppnå de satta målen för god vattenkvalitet. Trots detta finns idag mycket lite forskning kring hur väl olika reningstekniker klarar av att avskilja organiska föroreningar från dagvatten. Detta projekt har som syfte att undersöka avlägsnandet av ett flertal organiska ämnen från dagvatten. Forskningens fokus ligger på rening i dagvattendammar och genom filtermaterial; två av de idag mest använda reningsteknikerna för dagvatten. Föroreningsflödet i dammar ska studeras genom att mäta inkommande och utgående vattenhalter och -volymer samt förekomsten av och föroreningsinnehållet i stillastående matriser (biofilm och sediment). Genom bägarförsök kommer olika sorbenter att undersökas och jämföras m a p sorptionsförmåga för organiska föroreningar. I försök med filter i lab-skala kommer inkommande och utgående vattenhalter samt halter i filtermaterial ge dataunderlag för att dra slutsatser om föroreningarnas avskiljning. Målet är att resultaten från denna forskning ska bidra till effektivare metoder för behandling av dagvatten. Resultaten är av intresse för aktörer som ansvarar för skydd av dagvatten- och recipientkvalitet, såsom markägare, kommuner, samt trafik- och miljöförvaltningar.

Samarbetande organisationer

  • University of British Columbia (UBC) (Akademisk, Canada)
Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31


Dagvatten kan i många fall vara kraftigt förorenat av metaller, organiska miljögifter och näringsämnen. Filter med adsorberande material kan vara en lösning för att rena bort både lösta, kolloidala och partikel-bundna föroreningar från dagvatten.

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka hur effektiva olika filtermaterial kan rena bort föroreningar från dagvatten. Vi fokuserar på material som är billiga, lättillgängliga och finns i stora volymer, har lämplig genomsläpplighet för vatten och helst kan återanvändas eller återvinnas. Fokus ligger på organiska miljögifter, då det idag finns begränsad kunskap om förekomsten av dessa ämnen i dagvatten samt om adsorption av organiska ämnen och potentialen att använda adsorptionsfilter. Alla filtermaterial undersöks först med syntetiskt dagvatten på lab, detta för att få en kontrollerad miljö så att resultaten mellan olika tester enkelt kan jämföras. Nästa steg är att undersöka huruvida filtermaterialen är effektiva att rena bort föroreningar i naturligt dagvatten, där många yttre faktorer kan påverka materialets kapacitet och hållbarhet. Försöken förväntas ge värdefull information om effektiviteten hos en rad potentiella filtermaterial för avlägsnande av föroreningar i dagvatten, samt en uppskattning av filtrens livslängd och underhållskrav.

 

Projektet genomförs vid Avdelningen för vatten miljö teknik.

Nyckelord: Dagvatten, organiska miljöföroreningar, kolloider, adsorption, filterteknik, filtermaterial, lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Projektdeltagare

Projektledare
Karin Björklund

Projektdeltagare
Post doc Karin Björklund
Docent Ann-Margret Strömvall
Professor Loretta Li (UBC)

Kontaktperson
Karin Björklund

Externa parter i projektet
​University of British Columbia, Kanada
Chalmers styrkeområden
​Samhällsbyggnad

Finansieras av

  • Formas (Offentlig, Sweden)
  • J. Gust. Richert stiftelse (Non profit, Sweden)

Projektet genomförs vid Avdelningen för vatten miljö teknik.

Nyckelord: Dagvatten, organiska miljöföroreningar, kolloider, adsorption, filterteknik, filtermaterial, lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Publicerad: on 14 aug 2013. Ändrad: to 31 maj 2018