Anpassningsbar design - att göra byggnader redo för cirkulär användning och ökad livslängd

Syfte och mål: Syftet med anpassningsbar design är att öka livslängden för träbyggnader till det maximala i flera livscyk-ler. Projektets första etapp syftar till att identifiera behoven av anpassningsbar design liksom att lista och utvärdera tekniska lösningar. Ett verktyg för att bedöma effekten av anpassningsbar design ur ett hållbar-hetsperspektiv tas också fram. I ett önskat andra steg tillämpas lärdomarna om anpassningsbar design i en fallstudiebyggnad. Miljöpåverkan, ekonomisk och social påverkan kvantifieras och en riktlinje för an-passningsbar design utvecklas. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer på kort sikt att leda till en kvantifiering av behoven av anpassningsbar design, en över-sikt över tekniska lösningar samt verktyg för att bedöma konceptets hållbarhetspåverkan. I det fortsatta arbetet är tanken att konceptet ska utvecklas och förbättras i en fallstudiebyggnad i Göteborg. På lång sikt möjliggör det optimerade konceptet för anpassningsbar design en kunskapsbank för alla deltagande in-tressenter att vidareutveckla i fler projekt samt en ekonomisk, social och hållbar innovation för den globala marknaden att stärka den svenska industrin med. Upplägg och genomförande: Projektet analyserar behov, genomförbarhet samt utvärderingsmetoder för anpassningsbar design i trä-byggnader. Genom individuella intervju och i workshops med intressenter samt genom granskning av aktuell forskning identifieras efterfrågan på anpassningsbar design i byggprocessen. Genomförbarheten utvärderas genom analys av litteratur av befintliga, relevanta projekt samt i diskussion med experter. Valet av metod för bedömning av hållbarhet görs baserat på litteraturöversikt. Indikatorerna väljs utifrån rele-vans och preferenser identifierade från intervjuer.

Samarbetande organisationer

  • SWECO (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-08-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-01-31

Sidansvarig Publicerad: ti 29 dec 2020.