Analys och optimering av marina propulsionssystem – del 2

Vid designen av ett marint propulsionssystem finns ett antal interaktionseffekter att ta hänsyn till. Dessa utgörs både av förluster och av vinster och för att uppnå optimal verkningsgrad måste dessa balanseras på bästa sätt. Idag görs inte detta i tillräcklig grad utan optimering görs ofta för varje delkomponent för sig. Orsaken är delvis marknaden, men grundar sig också i bristande förståelse av vissa samband; framför allt då dagens utvärderingsmetoder är baserade på modellskaledata och inte i korrekta förhållanden i fullskala. Det bedöms finnas en stor potential, kring 10 % eller mer, till minskad bränsleförbrukning baserat på en bättre, mer komplett, systembetraktelse. Syftet med detta projekt är att kartlägga dessa systemeffekter och förbättra förståelsen för dem, samt att demonstrera hur detta kan användas för att uppnå energibesparingar både vid nybyggnation och uppgraderingar av fartyg.

Startdatum 2019-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2021-06-30

Sidansvarig Publicerad: on 25 mar 2020.