Advanced spectroscopic speciation of hazardous metals in waste incineration ashes

Syftet med projektet är att tillämpa och utvärdera röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS) för att bestämma förekomstformen av toxiska spårmetaller i aska från avfallsförbränning vilket är en av få tillgängliga metoder för detta. XAS är elementspecifik och känslig nog att användas för att bestämma förekomstformen av metaller vid låga koncentrationer och i den komplexa matris som aska utgör, där andra metoder kommer till korta. Förekomstformen av toxiska spårmetaller i aska är avgörande för att bedöma risken för utlakning, och därmed för hur askan ska hanteras t.ex. om den kan användas som konstruktionsmaterial eller skall läggas på deponi. Förekomstformen är också viktig för att utvärdera möjligheten att återvinna metaller från askan. Bortsett från att genera värdefull kunskap om spårmetaller i olika typer av avfallsförbränningsaska, så är det långsiktiga målet med projektet att utveckla exakta och snabba rutinanalyser vid strålröret BALDER på MAXIV för askprover. Dessa skulle även kunna modifieras och tillämpas för andra miljörelaterade prover så som förorenad jord.

Samarbetande organisationer

  • RISE Research Institutes of Sweden (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Lunds universitet (Akademisk, Sweden)
Startdatum 2018-10-15
Slutdatum Projektet är avslutat: 2019-10-14

Sidansvarig Publicerad: on 09 dec 2020.